26/10/2020

Poziv študentom izrednega študija za oddajo vlog za priznavanje študijskih obveznosti na podlagi znanj in spretnosti, pridobljenih na delovnem mestu (2020/2021)

Komisija za študijske in študentske zadeve bo v študijskem letu 2020/2021 priznavala študijske obveznosti izrednim študentom na podlagi znanj in spretnosti, pridobljenih z opravljanjem dela v zdravstveni negi. Obveznosti se bodo priznavale pri predmetu Izbirno klinično usposabljanje v 2. in 3. letniku študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega.

Merila za izpolnjevanje pogojev za priznavanje in postopek priznavanja študijskih obveznosti na podlagi znanj in spretnosti, pridobljenih na delovnem mestu, podrobno urejajo Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Študent lahko vloži vlogo za priznanje predmeta Izbirno klinično usposabljanje na specialnih področjih zdravstvene nege, ko je vpisan v letnik študija, v katerem se nahaja specialno področje zdravstvene nege, za katerega izpolnjuje pogoje.

Študentu, ki izpolnjuje pogoje, se prizna predmet Izbirno klinično usposabljanje v študijskem letu 2018/2019 v celoti, in sicer:

- v 2. letniku v obsegu 3 ECTS,
- v 3. letniku v obsegu 3 ECTS.

Izpolnjeno popolno vlogo s potrdilom o plačilu 35 EUR, študent odda v Referat za študijske in študentske zadeve. Komisija za študijske in študentske zadeve bo obravnavala vloge na dveh sejah:
 

3. redni seji: 14. 12. 2020    Rok za oddajo vloge je: 7. 12. 2020
4. redni seji: 11. 1. 2021      Rok za oddajo vloge je: 4. 1. 2021

Po 4. 1. 2021 Komisija za študijske zadeve vlog za priznavanje predmeta Izbirno klinično usposabljanje za študijsko leto 2020/2021 ne bo več sprejemala in obravnavala zaradi zahtev organizacije izbirnega kliničnega usposabljanja v tekočem študijskem letu. Prav tako komisija ne bo obravnavala pomanjkljivo izpolnjenih vlog. Študent bo prejel sklep o priznanju študijskih obveznosti takoj po obravnavi vloge na komisiji in potrditvi na seji Senata.
   
V primeru vprašanj glede izpolnjevanja vloge, potrebnih prilog in samega postopka priznavanja se lahko obrnete na Referat za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur.

Dopis

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Predsednica komisije za študijske in študentske zadeve