12/01/2021

Pravila nagradne igre »Informativa 2021«

 1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre »Informativa 2021« (v nadaljevanju nagradna igra) je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice.
Nagradna igra poteka od 22. 1. do 23. 1. 2021 do 18. ure na spletni strani sejma Informativa.

2. Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki na spletnem mestu sejma Informativa:
-    odgovorijo na nagradno vprašanje,
-    so starejši od 13 let,
-    so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
-    sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri.
Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

3. Način sodelovanja

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju posredovati podatke, potrebne za kontaktiranje in predajo nagrade.
V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.
Organizator bo 25. 1. 2021 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo 26. 1. 2021 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade

Organizator bo podelil tri enakovredne nagrade. Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek e-pošte. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 7 dni posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov). Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, velja, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
•    nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
•    se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
•    se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu FZAB. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri.
Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
•    nedelovanje spletne strani sejma Informativa,
•    kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
•    kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

6. Dohodnina
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo, so breme nagrajenca.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator pridobljene osebne podatke uporablja za obveščanje o študijskih programih in vpisu na študijske programe v letu 2021. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka vpisnih postopkov v letu 2021 oziroma najpozneje do 31. decembra 2021. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov.

8. Ostalo

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči soglaša s pravili. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na e-naslov dekanat@fzab.si. V primeru sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Jesenice, 11. januar 2021