15/09/2021

Dodatni rok za oddajo vlog na Komisijo za študijske in študentske zadeve - rok za oddajo do 16. 9. 2021 do 12:00 ure!

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Komisija za študijske in študentske zadeve, omogočila dodatni rok za oddajo vlog za ponovni vpis ali  izjemni vpis v višji letnik.

Rok za oddajo vlog je 16. 9. 2021 do 12:00 ure (velja poštni žig).

Komisija bo obravnavala samo popolno oddane vloge z ustreznimi dokazili po 27. členu Pravilnika za napredovanje v višji letnik.

Utemeljeni razlogi in zahtevana dokazila (27. člen pravil):
Materinstvo v času študija – dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige.
Rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek – dokazilo: potrdilo specialista ginekologa.
Očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem gospodinjstvu – izpisek iz   rojstne matične knjige, potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
Bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj in v tem času ni bil prisoten na predavanjih, seminarjih, kabinetnih vajah, kliničnem usposabljanju ali en mesec v času izpitnih rokov in v tem času ni opravljal izpitov – oštevilčeno zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik ali specialist z opisom bolezni in z natančno opredeljenim časovnim obdobjem zdravljenja. Iz zdravniškega potrdila mora biti razvidno, da je bil študent v opredeljenem časovnem obdobju nezmožen za študij in opravljanje študijskih obveznosti.
Smrt ožjih družinskih članov študenta (mati, oče, brat, sestra, mož, žena, otrok) v tekočem študijskem letu za katerega se vlaga utemeljen razlog za neizpolnjevanje pogojev za vpis – dokazilo izpis iz knjige umrlih, rojstne matične knjige, iz katerih izhaja sorodstveno razmerje, pri članih skupnega gospodinjstva – potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
Težje socialne razmere družine študenta, ki so evidentirane na Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta – dokazilo: potrdilo Centra za socialno delo, ki izkazuje nastanek socialnih razmerij v obdobju vsaj mesec dni pred izpitnim obdobjem.
Izjemna aktivnost na umetniškem, kulturnem, športnem in raziskovalnem področju v času izpitnih obdobjih ali najmanj tri mesece v času predavanj tekočega študijskega leta, v kolikor ima študent priznan status umetnika, kulturnika ali športnika – dokazilo: terminsko in vsebinsko ustrezno dokumentirano potrdilo o aktivni udeležbi, ki ga izda ustrezna krovna organizacija ter potrdilo o veljavnem statusu umetnika, kulturnika ali športnika
Izobraževanje po dveh ali več študijskih programih v tekočem študijskem letu – dokazilo: potrdilo o vpisu.

Navodila za pravilno oddajo vloge so bila objavljena 1. 7. 2021 v ŠIS-u pod rubriko Gradiva/ Druga za študente/ Navodila (Navodila o načinu oddaje prošnje na Komisijo za študijske in študentske zadeve 2021).

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in brez navedenih dokazili, bodo zavrnjene. Za popolno oddano vlogo odgovarja študent sam.


Komisija za študijske in študentske zadeve