07/10/2021

POZIV ŠTUDENTOM ŠTUDIJA ZA ODDAJO VLOG ZA PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI NA PODLAGI ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH NA DELOVNEM MESTU

Komisija za študijske in študentske zadeve bo v študijskem letu 2021/2022 priznavala študijske obveznosti študentom na področju priznavanja kliničnega usposabljanja na podlagi znanj in spretnosti, pridobljenih z opravljanjem dela. Študent lahko uveljavlja priznavanje obveznosti na kliničnem usposabljanju (obvezno in izbirno klinično usposabljanje) na študijskih programih prve stopnje.

Merila za izpolnjevanje pogojev za priznavanje in postopek priznavanja študijskih obveznosti na podlagi znanj in spretnosti, pridobljenih na delovnem mestu, podrobno urejajo Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

ZDRAVSTVENA NEGA

Študentu študijskega programa Zdravstvena nega (VS) 1. letnika se klinično usposabljanje v okviru predmetno specifičnih področij kliničnega usposabljanja  zdravstvene nege 1. letnika lahko prizna v celoti ali delno, če izpolnjujejo pogoje.  Študentu 2. ali 3. letnika se klinično usposabljanje na predmetno specifičnih področjih zdravstvene nege lahko prizna v celoti ali delno, če izpolnjujejo pogoje:

•    Študent, ki opravlja dela in naloge na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika (potrdilo zavoda) z najmanj tri leta delovnih izkušenj na specialnih področjih zdravstvene nege.

•    Študentu se lahko prizna klinično usposabljanje na strokovnih področjih zdravstvene nege v obsegu 50 %, če z ustreznim dokumentom izkaže, da opravlja dela in naloge na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika (potrdilo zavoda) na katerem ima najmanj tremi leti delovnih izkušenj na specialnih področjih zdravstvene nege.  Študent, ki ne opravlja del in nalog na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika, vendar je iz neposrednega opisa dela in nalog (potrdita glavna medicinska sestra oddelka in glavna medicinska sestra zavoda) razvidno, da študent opravlja dela in naloge, ki so v kompetencah diplomirane medicinske sestre z najmanj tri leta delovnih izkušenj na enem izmed obveznih ali specialnih področij, ki spada med obvezna ali specifična področja kliničnega usposabljanja v študentovem tekočem študijskem letu.

1. letnik
Študentu študijskega programa Zdravstvena nega (VS) 1. letnika študija, ki izpolnjuje navedene kriterije, se lahko prizna predmet klinično usposabljanje:
•    v obsegu 50 %, če z ustreznim dokumentom izkaže, da ima na predmetno specifičnem področju zdravstvene nege najmanj tri leta delovnih izkušenj.

2. letnik in 3. letnik
Študentu študijskega programa Zdravstvena nega (VS) v 2. in 3. letniku se lahko prizna klinično usposabljanje:
•    v obsegu 50 %, če z ustreznim dokumentom izkaže, da ima na predmetno specifičnem področju zdravstvene nege, najmanj tri leta delovnih izkušenj.

FIZIOTERAPIJA (VS)

Študentu 2. in 3. letnika fizioterapije, ki izpolnjuje spodaj napisane kriterije, se prizna Izbirno klinično usposabljanje 1 in 2 na specialnih področjih 2. in 3. letnika v določenem obsegu na specialnem področju dela, ki sodi na področje izbirnega kliničnega usposabljanja 1 in 2. S priznanjem študent prejme tudi ECTS in obveznosti pri predmetu s področja Izbirnega kliničnega usposabljanja 1 in 2, ki se mu zavedejo v elektronski indeks kot priznane.

Kriteriji za priznanje izbirnega kliničnega usposabljanja 1 in 2 na študijskem programu Fizioterapija:
•    Študent, ki opravlja dela in naloge iz neposrednega opisa dela in nalog s področja dela z osebami s posebnimi potrebami, kar potrdi organizator zdravstvenih kolonij/paralimpijskih priprav ali specialnih področij, ki spadajo med obvezna ali specialna področja usposabljanja v študentovem tekočem študijskem letu.

Priznan predmet velja samo za tekoče študijsko leto. Vlogo študent naslovi na KŠŠZ, ki vloge sproti obravnava na mesečnih sejah komisije.

Izpolnjeno popolno vlogo študent odda v Referat za študijske in študentske zadeve. Komisija za študijske in študentske zadeve bo obravnava vloge na dveh sejah:

3. redni seji: 9. 11. 2021      Rok za oddajo vloge je: 2. 11. 2021
4. redni seji: 14. 12. 2021    Rok za oddajo vloge je: 7. 12. 2021


Po 14. 12. 2021 Komisija za študijske in študentske zadeve vlog za priznavanje predmetov obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja, za študijsko leto 2021/2022 ne bo več sprejemala in obravnavala zaradi zahtev organizacije obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja v tekočem študijskem letu. Prav tako komisija ne bo obravnavala pomanjkljivo izpolnjenih vlog. Študent bo prejel sklep o priznanju študijskih obveznosti takoj po obravnavi vloge na komisiji in potrditvi na seji Senata.

V primeru vprašanj glede izpolnjevanja vloge, potrebnih prilog in samega postopka priznavanja se lahko obrnete na Referat za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur.

DOPIS

VLOGA


doc. dr. Sanela Pivač
Predsednica komisije za študijske in študentske zadeve