06/07/2023

Poziv Komisije za študijske in študentske zadeve kandidatom za oddajo prošenj za izjemni vpis v višji letnik in prošenj za ponavljanje letnika

 Spoštovani,

 
Komisija za študijske in študentske zadeve FZAB bo prošnje študentov na rednem in izrednem študiju študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in Fizioterapija, študijskega programa druge stopnje Napredna zdravstvena nega in Promocija zdravja, ki ne bodo uspeli opraviti vseh pogojev za vpis v višji letnik, obravnavala na dveh sejah:
-    4. september 2023: obravnavane bodo prošnje, ki bodo preko ŠIS-a oddane do 21. 8. 2023,
-    18. septembra 2023: obravnavane bodo prošnje, ki bodo preko ŠIS-a oddane do 11. 9. 2023.
 
Pri pripravi in oddaji prošenj naj kandidati dosledno sledijo Pravilom za napredovanje v višji letnik za študijski program v katerega so vpisani, ki so objavljena v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS) v rubriki Gradiva/Druga za študente/Pravilniki. V primeru odprtih vprašanj se lahko kandidati obrnejo za pojasnitve in nasvet na Referat za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur ali po e-pošti referat@fzab.si, na Študentski svet, predstavnika študentov v Komisiji za študijske in študentske zadeve ter na svojega tutorja študenta ali tutorja učitelja.
 
Komisija za študijske in študentske zadeve poziva k oddaji prošenj na prvo septembrsko sejo – rok za oddajo prošenj je 21. 8. 2023:
-    študente, ki ne bodo uspeli izpolniti pogojev za izjemni vpis v višji letnik v študijskem letu 2023/2024, izpolnjujejo pa pogoje za ponovni vpis v isti letnik,
-    absolvente, ki izpolnjujejo pogoje in želijo zaprositi za izjemno podaljšanje absolventskega staža,
-    študentke matere, ki so rodile v tekočem študijskem letu in želijo v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN)1  podaljšati študij za eno leto.
-    študenti, ki so v tekočem študijskem letu postali očetje in želijo v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN)1 podaljšati študij za eno leto.
 
Komisija za študijske in študentske zadeve poziva k oddaji prošenj na drugo septembrsko sejo – rok za oddajo prošenj je 11. 9. 2023:
-    študente, ki izpolnjujejo pogoje za izjemni vpis v višji letnik v študijskem letu 2023/2024,
-    študente, ki niso uspeli izpolniti pogojev za izjemni vpis v višji letnik, izpolnjujejo pa pogoje za ponovni vpis v isti letnik v študijskem letu 2023/2024.
 
Prošnje za izjemni vpis v višji letnik bo komisija pred obravnavo na seji pregledovala na več internih sestankih, zato naj kandidati prošnjo oddajo takoj, ko bodo na osnovi rezultatov izpitov seznanjeni, da redni vpis v višji letnik ni več mogoč, izpolnjeni pa bodo vsi pogoji za izjemni vpis. Enako velja tudi za prošnje za ponovni vpis v isti letnik.
 
O prošnjah za izjemni vpis v višji letnik in ponovni vpis, bo v skladu z določbami pravil, ki urejajo napredovanje v višji letnik na študijskem programu v katerega je študent vpisan, na osnovi priloženih dokazil o opravičenih in utemeljenih razlogih, odločala Komisija za študijske in študentske zadeve FZAB.
 
Natančnejša navodila o načinu oddaje prošnje na Komisijo za študijske in študentske zadeve ter navodila o izvedbi vpisov v študijskem letu 2023/2024 bodo objavljena v Študentskem informacijskem sistemu v rubriki Gradiva/Druga za študente/Navodila do konca meseca julija 2023.
 
Prošnje boste študenti preko ŠIS-a lahko oddali od 14. avgusta 2023 dalje
 
Vsem študentom FZAB želimo prijetne počitnice!
 
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Predsednica Komisije za študijske in študentske zadeve
  

 1 Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka (četrti odstavek 70. člena Zakona o visokem šolstvu).