29/08/2023

Drugi prijavni rok za doktorski študijski program Zdravstvene vede

Število vpisnih mest za študijsko leto 2023/2024

20 mest za državljane/-ke RS in državljane/-ke držav članic Evropske unije, izredni študij:  
 • 7 mest za smer Promocija zdravja
 • 8 mest za smer Zdravstveni management
 • 5 mest za smer Zdravstvena nega
10 mest za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in tujce/-ke iz držav nečlanic Evropske unije, izredni študij:
 • 3 mesta za smer Promocija zdravja
 • 4 mesta za smer Zdravstveni management
 • 3 mesta za smer Zdravstvena nega
 
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
 • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
 • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
 • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
 • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
 
Pedagoški proces se bo za državljane/-ke držav članic EU in tujce iz držav nečlanic EU izvajal tudi v angleškem jeziku (ločeno), če bo vpisanih najmanj 6 kandidatov, ki ne izkazujejo znanja slovenskega jezika. Ti kandidati morajo ob prijavi izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Trajanje študija / Pridobljen znanstveni naslov
3 leta (180 ECTS); doktorica znanosti oziroma doktorica zdravstvenih ved/ doktor znanosti oziroma doktor zdravstvenih ved

Lokacija izvedbe
Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo
Drugi prijavni rok bo potekal od 4. do 11. septembra 2023 preko spletnega portala e-VŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava
 

Pogoji za vpis
V doktorski študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede se lahko vpiše, kdor je končal:
 • Študijski program 2. stopnje v obsegu 120 ECTS zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri.
 • Študijski program, ki izobražuje za zdravstvene poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program družboslovne ali humanistične smeri, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
 • Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri, sprejet pred 11. 6. 2004.
 • Magisterij znanosti in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
 • Študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program ustrezne smeri. Tem kandidatom se določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
Vsi vpisani kandidati, ki so končali študijske programe, navedene pod točkami od 1. do 4. in imajo izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, morajo izkazovati delovne izkušnje na področju javnozdravstvenih problemov ali delati kot sodelavci v zdravstvenih timih ali biti člani timov, ki delujejo na področju zdravja v družbi.

Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
 • Bibliografija (priloga izpisa iz Cobiss-a, v primeru tujcev pa urejen seznam kandidatovih objavljenih znanstvenih in strokovnih del, v kolikor bibliografska baza ni na voljo),
 • Potrdilo o znanju slovenskega jezika,
 • Potrdilo o znanju angleškega jezika stopnje B2 ali enakovredno potrdilo,
 • Overjeno potrdilo o diplomiranju na dodiplomski stopnji, ki izkazuje smer dodiplomskega študija.
Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v RS. Za sprejem tujcev v doktorske programe veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, v kolikor so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje.
Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Kandidat pred vpisom izbere mentorja in najkasneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva ter seznam treh njegovih znanstvenih objav s področja predvidene teme kandidatove doktorske disertacije. Mentor mora imeti veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor, redni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (najmanj tri znanstvene reference 1.01, 1.02, 2.01 v zadnjih petih letih). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja je, da ima mentor pogoje za nosilca temeljnih ali aplikativnih projektov po pravilniku ARRS, kar pomeni najmanj 100 točk po SICRIS-u v zadnjih petih letih in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso. Mentor mora imeti pedagoške izkušnje z zaključnimi deli, to je vsaj mentor, somentor, recenzent magistrskih del na drugi bolonjski stopnji ali mentor, somentor, recenzent pri znanstvenem magisteriju v sistemu izobraževanja pred bolonjsko reformo. Mentor je dokončno imenovan v postopku prijave in pridobitve soglasja k temi doktorske disertacije.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:
a) uspeh pri zadnjem zaključenem študiju
b) pridobljene dosežke, kot so:
    • objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo
    • nagrade in priznanja.

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Merila za prehode med študijskimi programi
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči med študijskimi programi, ki so akreditirani v Republiki Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje, prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prehod iz drugega doktorskega programa v doktorski študijski program Zdravstvene vede je mogoč, če:
 • to omogoča število prostih študijskih mest,
 • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v program,
 • ima kandidat že opravljene obveznosti, ki so primerljive z vsebinami programa,
 • kandidat predloži uradno izpisnico iz prejšnjega programa in potrdilo o izpolnjenih študijskih obveznostih.
Pri prehodu med študijskimi programi se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v programu, iz katerega prehaja, študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

O prehodih med študijskimi programi odloča Komisija za doktorski študij FZAB.

Prosta mesta za neposredni vpis v 2. letnik: 2
Prosta mesta za neposredni vpis v 3. letnik: 2

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.


V primeru vprašanj pokličite na telefonsko številko (0)5 93 39 580 ali pišite na naslov: referatlj@fzab.si.


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja