Naslovnica_NLP.JPG

Kazalo

Osebna odličnost v zdravstvu
Avtor: dr. Neja Zupan, dr. Nina Hočevar
Leto izdaje: 2010
Število strani: 92
Cena: 18,00 EUR

Priročnik je nastal v okviru razvojnega projekta Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju – priložnost za izboljšanje kakovosti. Projekt se je delno financiral iz Evropskega socialnega sklada »Naložba v vašo prihodnost« v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013« in delno iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in ga je VŠZNJ izvedla v obdobju 1. 3. do 30. 9. 2010.

V Sloveniji je ustrezno usposabljanje iz komunikacije in osebne rasti za medicinske sestre še v razvoju. Na VŠZNJ je področje komunikacije v zdravstvenem timu in s pacientom dobro zastopano v predmetniku študija zdravstvene nege v obliki obveznega in izbirnega predmeta. Vendar je to le bazično znanje za vstop v poklic, zato je potrebno razvijati skupna izobraževanja za vse člane zdravstvenega tima, ki delujejo v kliničnem okolju. Potreba po ustrezni in učinkoviti komunikaciji v zdravstvu je vedno večja. Namen projekta je bil dosežen, saj smo klinične mentorje v učnih bazah in študente zdravstvene nege na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega obogatili s komunikacijskimi veščinami, ki so pomembne za uspešno delo s pacienti, študenti, s sodelavci in drugimi zdravstvenimi sodelavci.