Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - Priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2011
Število strani: 662

Obsežen recenziran zbornik predavanj s 4. mednarodne znanstvene konference pod naslovom Na dokazih podprta zdravstvena obravnava – priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu vsebuje štiriinšestdeset znanstvenih in strokovnih prispevkov domačih in tujih udeležencev konference. Poudarek je slonel na pomenu integracije zdravstvenih strok za kakovostno zdravstveno obravnavo.

Z mednarodnimi znanstvenimi konferencami želi VŠZNJ v Slovenijo pospešiti pretok znanja iz razvitih držav na področju zdravstvene nege kot pomemben del razvojnih spodbud za razvoj raziskovanja v zdravstveni negi. Danes pacient  namreč potrebuje celosten pristop, kar zahteva razvoj vseh znanstvenih disciplin in področij v zdravstvu, zato so tovrstne aktivnosti potrebne in nujne.

Vabljeni predavatelji, ki so prispevali k pretoku znanj, so zastopali Irsko, Škotsko, Anglijo, Nemčijo, Švedsko, Avstrijo in Slovenijo. Vabljena predavanja in prispevki aktivnih udeležencev segajo na različna tematska področja:

  • Partnersko vodenje in obravnava pacienta
  • Na dokazih podprto delovanje v zdravstvu
  • Promocija zdravja pri zdravi in bolni populaciji
  • Vloga in pomen zdravstvene nege v sodobni družbi
  • Medicinske sestre – izobraževanje, znanje, razvoj, poklicne vrednote
  • Staranje populacije – izziv za vse zdravstvene stroke in družbo
  • Menedžment, vodenje in kakovost v zdravstvu
  • Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse
  • Družba, zdravje in politika


Znanstvena konferenca je na razpisu Agencije RS za raziskovanje (ARRS) pridobila status znanstvenega sestanka in je tako sofinancirana s strani ARRS. Pokrovitelja konference sta Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Ministrstvo za zdravje.