Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče potrebe po zdravstveni obravnavi
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2013
Število strani: 320

V Sloveniji se že vzpostavlja kritično zavedanje o pomembnosti znanja, raziskovanja in na dokazih podprtega delovanja v zdravstveni negi. Znanstvena konferenca VŠZNJ zagotovo daje prispevek k temu, saj predstavlja zaokroženo celoto aktivnosti in spodbud, ki jih šola pripravlja v sodelovanju s kliničnimi okolji, kot so raziskovalne delavnice, šole raziskovanja in šole za klinične mentorje. Na ta način se znanje, izkušnje in potrebe kliničnih okoljih prepletajo z resursi, ki jih ima visokošolski zavod na področju raziskovanja in razvoja prakse ter krepitve profesionalne identitete in vrednot. Zdravstvena nega lahko deluje avtonomno, ko bo klinično, razvojno in raziskovalno delo te stroke integrirano v delovanje multiprofesionalnega tima. Priložnosti za raziskovanje in razvoj so velik imperativ za prihodnje delo medicinskih sester, kjer se pričakuje raziskovalno in razvojno delo na področju promocije zdravja, zmanjševanje dejavnikov tveganja za bolezni v vseh starostnih obdobjih, izboljšanje izidov že razvitih bolezni, podpora posamezniku in družini pri soočanju z boleznijo in adaptacija na bolezen, reorganizacija nudenja zdravstvene obravnave v zdravstvenem sistemu idr.

Naša vizija je združiti prizadevanja na področju znanstveno raziskovalnega dela v kakovostno in mednarodno prepoznavno znanstveno konferenco, ki naj ne bo omejena z regijskimi in drugimi delitvami ter naj bo plod naše skupne dejanske sposobnosti in zrelosti na tem področju.

Konferenco so bogatili domači in tuji plenarni predavatelji z različnih strok, ki so predstavili najnovejše raziskovalne dosežke in spoznanja. 38 znanstvenih prispevkov, razvrščenih v plenarni del konference in različne vsebinske sekcije, dajejo jasno sporočilo, da se zdravstveni tim in z njim močno povezane visokošolske ustanove, raziskovalno razvijajo, svoje delo publicirajo in na ta način omogočajo pretok informacij o novih spoznanjih ter s tem krepijo nujnost medsebojnega povezovanja in sodelovanja.

Prav tako ima konferenca pomembno vlogo pri oblikovanju in povezovanju kritične mase raziskovalcev na področju zdravstvenih ved, kar je nujna razvojna stopnja pri razvoju doktorskega študija v Sloveniji. Le intenzivno raziskovalno delo ter povezovanje med raziskovalci s ciljem oblikovanja skupnih raziskovalnih projektov, lahko ustvari podlage za akademizacijo poklicev na področju zdravstva.

Častni pokrovitelj 6. mednarodne znanstvene konference je Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. S tem nacionalno profesionalno združenje daje usmeritve razvoja v stroki in oblikuje razvojno paradigmo prihodnosti.