Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe
Avtor: Zbornik predavanj z recenzijo
Leto izdaje: 2012
Število strani: 476

Namen prvih treh konferenc je bil usmerjen v razvijanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline, četrto in peto konferenco že usmerjamo v širšo zdravstveno obravnavo in povezovanje strokovnjakov, ki jo izvajajo. Naš cilj je povezovanje spoznanj raziskav iz različnih strokovnih področij v zdravstvu, ki lahko pripomorejo k razvoju kakovostne zdravstvene obravnave in razvoja kulture na dokazih podprte zdravstvene obravnave.

Naša vizija je združiti prizadevanja na področju znanstveno raziskovalnega dela v kakovostno in mednarodno prepoznavno znanstveno konferenco, ki naj ne bo omejena z regijskimi in drugimi delitvami ter naj bo plod naše skupne dejanske sposobnosti na tem področju v Sloveniji.

Častni pokrovitelj 5. mednarodne znanstvene konference je Ministrstvo za zdravje, podporo konferenci je kot pokrovitelj dala Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Konferenco so bogatili domači in tuji plenarni predavatelji z različnih strok, ki so predstavili najnovejše raziskovalne dosežke in spoznanja. 71 znanstvenih prispevkov, razvrščenih v plenarni del konference in različne vsebinske sekcije, je dalo jasno sporočilo, da se zdravstveni tim in z njim močno povezane visokošolske ustanove, raziskovalno razvijajo, svoje delo publicirajo in na ta način omogočajo pretok informacij o novih spoznanjih ter s tem krepijo nujnost medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Visokošolski prostor se mora odzivati na potrebe kliničnega okolja po novih znanjih v posodabljanju vsebin študijskih programov, prav tako lahko veliko pripomore pri dvigu znanj in zavedanja o pomenu raziskovanja in spremljanja lastnega dela v kliničnem okolju, zato so na ta način pripravljene znanstvene konference dobrobit za klinično okolje in visokošolski prostor.  Prav tako ima konferenca pomembno vlogo pri oblikovanju in povezovanju kritične mase raziskovalcev na področju zdravstvenih ved, kar je nujna razvojna stopnja pri razvoju doktorskega študija v Sloveniji. Le intenzivno raziskovalno delo ter povezovanje med raziskovalci s ciljem oblikovanja skupnih raziskovalnih projektov lahko ustvari podlage za akademizacijo poklicev na področju zdravstva.