Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege
Avtor: Zbornik predavanj z recenzijo
Leto izdaje: 2014
Število strani: 436

FZJ daje pomemben doprinos k razvoju zdravstvene nege in razumevanju paradigme na dokazih podprtega dela v Sloveniji preko kakovostnega in mednarodno primerljivega študija zdravstvene nege na prvi in drugi bolonjski stopnji, organiziranja znanstvenih konferenc, šol raziskovanja in prepoznanega izobraževanja kliničnih mentorjev. Ne nazadnje smo dokaz o tem pridobili tudi s strani ekspertov Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, ki so nas v 2013 ob preverjanju pogojev za ponovno akreditacijo in preoblikovanje v fakulteto, ocenili kot referenčno šolo na področju zdravstvene nege, kar nam je v izjemno čast in ponos.

Znanstvena konferenca FZJ predstavlja zaokroženo celoto aktivnosti in spodbud, ki jih šola pripravlja v sodelovanju s kliničnimi okolji in mednarodnimi partnerji. Na ta način se znanje, izkušnje in potrebe kliničnih okoljih prepletajo z resursi, ki jih ima visokošolski zavod na področju raziskovanja in razvoja prakse ter krepitve profesionalne identitete in vrednot. 

Zdravstvena nega lahko deluje avtonomno, ko bo klinično, razvojno in raziskovalno delo te stroke integrirano v delovanje multiprofesionalnega tima. Priložnosti za raziskovanje in razvoj so velik imperativ za prihodnje delo medicinskih sester, kjer se pričakuje raziskovalno in razvojno delo na področju promocije zdravja, zmanjševanje dejavnikov tveganja za bolezni v vseh starostnih obdobjih, izboljšanje izidov že razvitih bolezni, podpora posamezniku in družini pri soočanju z boleznijo in adaptacija na bolezen, reorganizacija nudenja zdravstvene obravnave v zdravstvenem sistemu idr. 

Prav tako ima konferenca pomembno vlogo pri oblikovanju in povezovanju kritične mase raziskovalcev na področju zdravstvenih ved, saj prispevke predstavljajo tudi raziskovalci iz babiške nege in drugih zdravstvenih področij. Le intenzivno raziskovalno delo ter povezovanje med raziskovalci s ciljem oblikovanja skupnih raziskovalnih projektov, lahko ustvari podlage za akademizacijo poklicev na področju zdravstva in s tem tudi zdravstvene nege.