13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, Odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2020
Število strani: 256

13. mednarodna znanstvena konferenca 2020 je bila umeščena v kontekst mednarodnega leta medicinskih sester in babic. Namenjena je bila predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja, krepitvi poklicev in povezovanju različnih zdravstvenih strok za celostno obravnavo posameznika. S tem namenom se nam je pridružilo evropsko združenje ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region). Konferenca je potekala preko aplikacije ZOOM, predstavljeni so bili prispevki s področij: Zdravstvo za dobrobit posameznika skozi prizmo sprememb v sodobni družbi, Vsakdanje prakse in potrebne sistemske izboljšave ter Iskanje in prenos dobrih praks v zdravstveni obravnavi.