Št.:46

ZZZS: Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi

Razpisodajalec : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Razpis : Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016

Številka / oznaka projekta : Sklep 0142-3/2014-DI/477

Trajanje projekta: od 28. 4. 2015 do 10. 11. 2016

Nosilec projekta: FZAB

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

 

Projektne aktivnosti

Projekt je usmerjen na uveljavljanje sistematičnih ciljnih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev telesnega zdravja delavcev na področju skeletno-mišičnega sistema. Namen projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi« je zmanjšati zdravstveni absentizem zaradi bolečine v križu med zaposlenimi v zdravstveni negi. Projekt je ciljno usmerjen na zaposlene v zdravstveni negi. Iz teoretičnih izhodišč je razvidno, da bolečina v križu predstavlja pomemben dejavnik zdravstvenega absentizma v zdravstveni negi. Pomanjkanje kadra na področju zdravstvene nege v Sloveniji in zdravstveni absentizem razpoložljivega kadra se odraža v zmanjševanju kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov in posledično v ekonomskih primanjkljajih za zdravstveno organizacijo. Projekt bo pripomogel k ugotavljanju razsežnosti pojava bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi, prepoznavanju vzrokov bolečine v križu, identifikaciji in vrednotenju tveganj ter izvajanju preventivnih ukrepov pri zaposlenih v zdravstveni negi. Projekt bo s svojo usmeritvijo prispeval k zmanjšanju tveganih vedenj zaposlenih v zdravstveni negi in s tem k izboljšanju njihovega zdravja in varnosti pri delu. Na osnovi rezultatov predhodnih raziskav (Carrol et al, 2010) pričakujemo pozitivne učinke izvedbe projekta na zdravje zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah in s tem posledično zmanjšanje bolniških odsotnosti zaposlenih. Projekt bo s praktičnim vzgojno-izobraževalnim gradivom širil primere dobrih praks s ciljem znižanja deleža zdravstvenega absentizma med zaposlenimi v zdravstveni negi ter posledičnim zmanjšanjem stroškov zdravstvenih organizacij in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za nadomestilo za začasno zadržanost iz dela oziroma invalidnost.

 

 

BROŠURA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEČINE V KRIŽU PRI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI


Projektna skupina: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič (nosilka projekta); doc. dr. Simona Hvalič Touzery; dr. Katja Pesjak; dr. Vesna Čuk; Sedina Kalender Smajlović, mag. zdrav. neg.; Sandra Arh, dipl. fiziot.; Polona Vidmar Beravs, dipl. fiziot.; Marta Smodiš, mag. zdr. neg.

Fotografije in videoposnetke smo posneli s študentkama FZJ, Manco Košir in Emo Potočnik.


DELAVNICE
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je v okviru projekta financiranega s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije »Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi« izvedla delavnice z naslovom »Preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi«.
 
Vsebino delavnice je fakulteta oblikovala v sodelovanju s strokovnjaki s področja ergonomije in duševnega zdravja z naslovom. Vsebina je bila pripravljena na podlagi ugotovitev iz raziskave med zaposlenimi v zdravstveni negi  v slovenskih bolnišnicah, ki jo je fakulteta izvedla v okviru projekta.  Delavnice predstavljajo terapevtske vaje za stabilizacijo hrbtenice in medenice, promocijo duševnega zdravja na delovnem mestu in obvladovanje stresa. Namenjene so zaposlenim v zdravstveni negi, ki svoje delo opravljajo na različnih oddelkih bolnišnic in so izpostavljeni vsakodnevnim obremenitvam hrbtenice. Delavnica se izvaja 4 ure in 30 minut, razdeljena je v dva dela. Prvi del je uvodni, drugi del pa je praktični in se izvaja v dveh skupinah. Ena skupina se udeleži promocije duševnega zdravja na delovnem mestu in obvladovanja stresa, druga skupina se udeleži terapevtskih vaj za stabilizacijo hrbtenice in medenice. 
 
Največje število udeležencev je 30.

Več...
 
 

 


Reference projekta

Raziskovalni poročilo
Skela-Savič, Brigita, Pesjak, Katja, Hvalič Touzery, Simona. Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi - raziskovalno poročilo iz projekta. Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016. Raziskovalno poročilo. Jesenice, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, 2016.

SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona. Pojavnost bolečine v križu med medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah in njene posledice = Prevalence and consequences of low back pain among nurses in Slovenian hospitals. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review, 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016, str. 58-69. [COBISS.SI-ID 1024161326]

SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona. Bolečina v križu - ključne ugotovitve raziskave med zdravstvenimi delavci v bolnišnicah. V: PIVAČ, Sanela (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 71-79, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024180782]OBJAVA V DNEVNIKU

OBJAVA NA BLOGU

Sporočilo za javnost - Bolečine v križu tarejo več kot 85 odstotkov zaposlenih v zdravstveni negi 

Zbornik 10. šole za klinične mentorje: Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu

Bolečina v križu tare zaposlene v zdravstveni negi - objava v Gorenjskem Glasu, dne 19. 10. 2016

 

 

 


Projekt »Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.