Št.:54

ARRS: Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za starejšein zdravstvenih domovih v Sloveniji: razvoj strategije za medpoklicno izobraževanje

Razpisodajalec : ARRS

Razpis : ARRS_MS_BI_US_JR: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja mes Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017 - 2018

Številka / oznaka projekta : BI-US/17-18-034

Trajanje projekta: 1.2. 2017 - 31. 12. 2018

Nosilec projekta: FZAB

Partnerji projekta: Nova Southeastern University, College of Osteopathic Medicine

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 Problem: Naraščanje števila starih ljudi po svetu postavlja nove zahteve po kakovostni oskrbi starih ljudi. Demenca predstavlja pomemben javnozdravstveni problem razvitega sveta (Alzheimers`s Society, 2012; Alushi, Hammond, & Wood, 2015). V Evropi bo število oseb z demenco poraslo z 9,95 leta 2010 na 18,65 milijonov leta 2050 (Wortmann, 2012, Prince et al., 2013). Delež oseb z demenco se s starostjo povečuje; v Sloveniji ocenjujejo, da je 60% ljudi z demenco starih več kot 90 let (Pikovnik, Fink, 2009). Izboljšanje znanja in zmanjšanje stigme povezane z demenco pozitivno vplivata na način iskanja pomoči uporabnikov (Mukadam et al., 2013). Zdravstveni delavci morajo imeti znanja in spretnosti za kakovostno nudenje zdravstvene oskrbe osebam z demenco in njihovim svojcem (Adler et al., 2015; Collier et al., 2015). Doseganje tega cilja je mogoče le ob zagotavljanju kakovostnega izobraževanja s področja demence (Collier et al., 2015, str. 731). Griffiths et al. (2014) so ugotovili, da imajo strokovnjaki iz različnih poklicnih skupin (specialisti, zdravniki, medicinske sestre, delovni terapevti in fizioterapevti) pomanjkljiva znanja za zagotavljanje kakovostne oskrbe osebam z demenco. Tovrstno oskrbo sicer nudi vrsta strokovnjakov iz različnih disciplin (Hvalič-Touzery et al., 2015) in mnogim izmed njih primanjkuje znanj o delu z osebami z demenco (Adler et al., 2015; Gandesha et al., 2012; Glavin et al., 2010; Ibrahim & Davis, 2013; Staples & Killian, 2012). Ameriška raziskava (Adler et al., 2015) ugotavlja, da 82,9% zdravstvenih delavcev ocenjuje znanje iz demence kot pomembno, vendar pa jih je imelo v preteklem letu le 8,1% usposabljanje s tega področja. Podatki o znanjih slovenskih strokovnjakov s področja zagotavljanja zdravstvene in socialne oskrbe osebam z demenco so skopi. V Sloveniji na dodiplomski ravni le 1 fakulteta ponuja predmet s področja demence, podiplomskega študijskega programa s področja demence še ni. Raziskave kažejo, da se že v okviru dodiplomskega izobraževanja kaže nepripravljenost študentov, da delajo s starostniki, kar postaja mednarodni fenomen, ki vpliva na različna področja dela, kot so psihologija, medicina, zdravstvena nega in socialno delo (Kydd et al., 2014; Skela Savič, Hvalič Touzery, 2014). Negativni stereotipi do starostnikov odražajo pomanjkanje znanja o procesu pričakovanega staranja (Wells, Foreman, Gething, Petralia 2004) in se kažejo v komunikacijskih ovirah s starostniki. Boljše znanje in spretnosti oseb, ki delajo z osebami z demenco lahko znatno prispevajo k boljši kakovosti njihove oskrbe in lahko pripeljejo do zmanjšanja negativnega odnosa do dela z njimi (Touhy in Jett, 2014). Cilji: - Proučiti stopnjo znanja o Alzheimerjevi bolezni med zdravstvenimi in socialnimi delavci v Sloveniji in njihov odnos do dela z osebami z demenco - Razviti medpoklicno strategijo izobraževanja na področju demence za zaposlene v domovih za starejše občane in v zdravstvenih domovih v Sloveniji. Rezultati raziskave bodo omogočili vpogled v znanje o demenci med osebami, ki delajo z osebami z demenco v domovih za stare in v zdravstvenih domovih v Sloveniji. Rezultate bomo proučili v skupini strokovnjakov iz Slovenije in ZDA. Strokovnjaki iz NOVA University so izkušeni na področju medpoklicnega sodelovanja v dolgotrajni oskrbi (http://www.hrsa.gov/advisorycommittees/bhpradvisory/acicbl/Reports/thirteenthreport.pdf).

So del nacionalnega gibanja na tem področju in izvajajo izobraževalni program Interprofessional Leadership in Geriatric Education. Pri razvoju medpoklicne strategije izobraževanja na področju demence v Sloveniji bomo upoštevali stanje v praksi in izkušnje iz obeh držav. To bo osnova za načrtovanje aktivnosti na področju izobraževanja s področja nudenja oskrbe osebam z demenco v Sloveniji. Rezultati bodo tudi osnova za načrtovanje sprememb v dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu ter v programih kontinuiranega vseživljenjskega izobraževanja za vse osebe, ki poklicno delajo z osebami z demenco. Raziskovalci iz NOVA Southeastern University nam bodo pomagali pri razumevanju demence in odnosu do oseb z demenco in pri razvoju strategije za izboljšanje dela in izobraževanja na tem področju. Metode: Izvedli bomo mešani raziskovalni dizajn, nacionalno raziskavo na reprezentativnem vzorcu zaposlenih v zdravstvenih (zdravstveni domovi) in socialno-varstvenih institucijah (domovi za starejše občane) v Sloveniji. Izvedene boo metode konsenza. Instrument: Uporabili bomo preverjena in v znanstvenih krogih uporabljen merski instrument, Alzheimer’s Disease Knowledge Scale (ADKS) (Carpenter et al., 2009). Uporabljena bo tehnika nominalne skupine, ki vključuje strukturiran pristop z vključenostjo strokovnjakov na področju obravnave. Vzorec: V raziskavo bomo vključili slučajnostni reprezentativni vzorec iz populacije strokovnjakov, ki delajo z ljudmi z demenco v Sloveniji: družinski zdravniki / osebni zdravniki, patronažne medicinske sestre, medicinske sestre v referenčnih ambulantah, medicinske sestre in negovalci v domovih za starejše (socialno varstvene ustanove). Etični vidiki: Ker raziskava vključuje raziskovanje ljudi v zdravstvenem in socialnem sistemu, bo pred začetkom zbiranja podatkov pridobljeno
soglasje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Izvedba raziskave bo izvedena v
skladu z načeli Helsinško-Tokijske deklaracije. 


Reference projekta

HVALIČ Touzery, Simona    Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni, starost in odnos do dela s starostniki med zaposlenimi v domovih za starejše v Sloveniji : raziskovalno poročilo projekta / Simona Hvalič Touzery, Brigita Skela Savič. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. - 29 str. ; 30 cm Bibliografija: str. 26-29. - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja mes Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017 - 20181. Skela-Savič, Brigita [avtor]a) Visoko šolstvo--Zdravstvena nega--Izobraževanje--Slovenija b) Alzheimerjeva bolezen c) domovi za starejše občane332.812.1(497.4)COBISS.SI-ID 1024257838