Št.:56

ESS: STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev

Več o projektu

Razpisodajalec : MDDZS

Trajanje projekta: 2017-2022

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem

Partnerji projekta: Obrtno-podjetniška zbornica, NIJZ, FZAB

Odgovorna oseba: red. prof, dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Številne študije opozarjajo na nujnost povečanja stopnje delovne aktivnosti med starejšimi v Sloveniji. Pomemben korak v tej smeri je Slovenija že naredila s pokojninsko reformo. Vendar tovrstni ukrepi ne zadoščajo. Raziskave opozarjajo na nezadovoljstvo delavcev z delovnimi razmerami v Sloveniji posledično na nepripravljenost na podaljševanje delovno aktivnega obdobja. Ti podatki nakazujejo, da v organizacijah prevladujejo slabi delovni pogoji, ki vpliva tudi na zdravje ljudi. Depresija, mišično-skeletne bolezni, druga kronična obolenja in nezdrav življenjski slog so povezani z zmanjšano produktivnostjo, absentizmom na delovnem mestu, prezgodnjo upokojitvijo in z umrljivostjo: delovno okolje pa ima lahko s psihosocialnimi in fizičnimi ter okolijskimi dejavniki dela pomemben vpliv na nastanek kroničnih obolenj. 

 
Osrednja zamisel projekta gradi na konceptu zdrave organizacije in na modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Ta koncept opredeljuje štiri dimenzije zdravega delovnega okolja, na katerih je potrebno načrtno in kontinuirano izvajati aktivnosti v organizacijah: fizično delovno okolje, psihosocialno delovno okolje, osebni zdravstveni viri delavca, in  sodelovanje organizacij z lokalnim in širšim družbenim okoljem (glej podrobneje spodaj). Zdravo delovno mesto je opredeljeno kot tisto, kjer zaposleni in delodajalec sodelujeta pri procesu stalnega izboljševanja z namenom varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih delovnih mest – in prav vzpostavljanje zdravega delovnega mesta je osrednji cilj projekta.
 
SODELUJOČE PRI PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH:
izr. prof. dr. Mirna Macur
doc. dr. Katja Pesjak
dr. Marjeta Logar, pred.
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.


Več o projektu