Delovanje diplomanta bo medsektorsko, potrebe po diplomantih so široke in raznolike: 

  • sistem zdravstvenega varstva (primarna, sekundarna in terciarna raven);
  • rehabilitacija;
  • sistem socialnega varstva;
  • delovne organizacije v zasebnem in javnem sektorju;
  • ministrstva, inštituti, direktorati;
  • vrtci, osnovne šole, visoko šolstvo; 
  • zdraviliški turizem; 
  • na področju kozmetike in wellness-a;
  • storitev na področju zdravega življenjskega sloga;
  • samostojna svetovanja in promocija zdravja.

Promocija zdravja pri delu ima zelo pomembno vlogo pri pripravi in opremi ljudi in organizacij, da se soočijo z naštetimi izzivi. Diplomanti zaposleni v podjetjih boste oblikovalci oz. organizatorji ustvarjalnega in podpornega delovnega okolja. Pridobili boste znanja o promociji zdravja v delovnih organizacijah, s čemer lahko prispevate k izboljšanju zdravja in konkurenčnosti delavcev na trgu dela. 

Znanje, ki ga boste pridobili bo široko, saj bo vključevalo tudi znanja kot so zdravje in izobrazba delovno aktivnega prebivalstva, opredelitev koncepta ranljivost – zdravje, izobrazba in finančno stanje nižje izobraženih delavcev, pomen zdravstvene pismenosti pri skrbi za zdravje z vidika objektivnih in subjektivnih dejavnikov, z zdravjem povezano vedenje delavcev, specifičnost stališč nižje izobraženih delavcev do vedenjskih vzorcev, povezanih z zdravjem in z zdravjem pri delu.

Tovrstni strokovnjaki boste usposobljeni za promocijo zdravja na vseh determinatnah zdravja, v vseh življenjskih obdobjih in na različnih področjih zdravja (npr. na področju duševnega zdravja, obvladovanja kroničnih bolezni, odziva na potrebe prikrajšanih skupin prebivalstva in podobno).