Pogoji za vpis so usklajeni z Zakonom o visokem šolstvu in Nacionalne agencije republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. V študijski program druge stopnje Promocija zdravja se bodo lahko vpisali študenti, ki so zaključili sedmo stopnjo izobraževanja pred Bolonjsko reformo oz. Bolonjski študijski program prve stopnje v Sloveniji ali v tujini. 

Pogoji za vpis na študijski program so: 

A. V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni. 

B. Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.


Na študij se bodo lahko vpisali tudi posamezniki, ki so že vpeti v delovna okolja in imajo potrebna znanja ter izkušnje (posamezniki, ki že delujejo na področju zdravstvenega načrtovanja in izobraževanja, vzgojno-varstveni delavci, učitelji, menedžerji v podjetjih, posamezniki na sedežih prostovoljnih organizacij). 

Seznam kompetenc, ki jih program zagotavlja, bo študentom iz raznovrstnih področij zagotovil kakovostno znanje. Izbira kandidatov za študij bo temeljila na strokovnih dosežkih in strokovnih izkušnjah. Poleg navedenega bodo še dodatni elementi presoje za sprejem kandidatov v študijski program:

  • obseg in kakovost obstoječega znanja kandidata,
  • obseg in kakovost obstoječih izkušenj kandidata,
  • zagotavljanje mesta in razvoja kariere na področju promocije zdravja,
  • zagotavljanje heterogenosti študentov promocije zdravja,
  • zagotavljanje optimalnega razmerja med številom študentov in kapacitetami fakultete.


V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20 %) in glede na povprečno oceno študija (80 %).

Vpisno prijavo je potrebno oddati preko eVŠ spletnega portala na naslovu: http://portal.evs.gov.si/prijava. Vpisni roki na študijski program se pričnejo v mesecu juniju tekočega leta. Vprašanja o prijavi in vpisu pošljite na referat@fzab.si ali na telefon 04 5869 361.

Obiščite nas na spletni strani http://www.fzab.si/