Medsektorski program magistrskega študija Promocija zdravja (mag./2l.) je prvi tovrstni program v slovenskem prostoru. Gre za pomemben doprinos k javnem zdravju na področju varovanja in krepitve zdravja prebivalstva, promocije zdravega načina življenja in preprečevanja nastanka in širjenja bolezni. S tem programom se bo Slovenija pridružila razvitim državam, ki tak študij že izvajajo.

"Promocija zdravja ali krepitev zdravja je proces, ki omogoča posameznikom in skupnosti, da povečajo nadzor nad determinantami zdravja in s tem izboljšajo svoje zdravje." (Svetovna zdravstvena organizacija, Ottawska listina, 1986). Promocija zdravja tako sodi v eno od funkcij javnega zdravja vsake razvite države. Razumeti jo je potrebno kot proces, ki omogoča ljudem, da povečajo kontrolo nad zdravjem in izboljšanjem zdravja. Promocija zdravja ne pomeni le povečanje znanja ali informacij o zdravju, ampak pomeni spremembo vedenja v smeri bolj zdravega načina življenja oz. povečanje stopnje zdravja. 

Potreba po promociji zdravja, varovanju in ohranjanju zdravja, danes sega v vse pore družbe in se dogaja v vseh sektorjih ter je zakonska obveza za delodajalce. Naraščajoči javno zdravstveni problemi sodobne družbe nas jasno usmerjajo k preventivnim aktivnostim, ki bodo prinesle dolgoročne prihranke na področju preprečevanja bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da naj bo promocija zdravja prisotna v vseh okoljih družbe in naj se krepitev, varovanje in ohranjanje zdravja dogaja v vseh družbenih sektorjih. Zato je potreben razvoj strokovnjakov, ki bodo področje promocije zdravje razvijali in uvajali v vsa področja delovanja družbe. 

Promocija zdravja vključuje strategije na različnih področjih kot so npr. antropologija, epidemiologija, sociologija, psihologija in druge vedenjske vede, javno zdravje, politične vede, izobraževanje, komunikacija. Nepogrešljiva je raziskovalna dejavnost na področju promocije zdravja. 

Ključne strategije za promocijo zdravja so zagovorništvo in posredništvo med različnimi interesi v družbi za izboljšanje zdravja, spodbuda in možnosti posameznika ter skupnosti, da prevzamejo nadzor nad svojim zdravjem, intervencije za promocijo zdravja, programi, načrti aktivnosti ter partnerstva, mreženja, krepitve in sodelovanja v aktivnostih za promocijo zdravja na različnih sektorjih. 

Program vključuje vsebine sodobnih spoznanj o vplivih na zdravje in promocijo zdravja. V slovenskem prostoru nudi, v sedanjem času, izjemno aktualen študij.