Program Promocija zdravje je prvi študijski program, ki v temeljih izhaja iz predlogov za prestrukturiranje javnega zdravja v Sloveniji (Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja 2013-2023) in je edini program katerega kompetence zajemajo ustvarjanje kadrovskih kapacitet za uresničevanje politike krepitve zdravja. S postavljenimi kompetencami in cilji zagotavlja kritično maso strokovnjakov, ki bodo uresničevali sodobne usmeritve na področju preventive in promocije zdravja. Novost programa je tudi v tem, da sta njegovi temeljni domeni oz. izhodišči etične vrednote in znanje o promociji zdravja.

Temeljni cilj študijskega programa

Študijski program ima tri temeljne cilje:

  • razviti strokovnjake, ki bodo imeli pomemben doprinos pri doseganju strategij in ciljev na področju krepitve zdravja v Sloveniji;
  • razviti znanja, veščine in sposobnosti, s katerimi bo magister promocije zdravja na sistemski ravni prispeval h okoljem in okoliščinam, ki bodo nudile zdrave izbire in povečevale zdravje celotne populacije;
  • razviti  znanja, veščine in sposobnosti  za pripravo in upravljanje promocijskih programov za določene ciljne skupine, v različnih okoljih, ki bodo temeljili na priznanih teoretičnih konceptih, raziskavah in dokazih ter bodo tudi ustrezno evalvirani/vrednoteni.

Program je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela.

V prvem semestru se izvajajo temeljni predmeti (Osnove javnega zdravja, Temelji promocije zdravja in metode dela, Raziskovalne metode), ki dajejo osnovo za razumevanje predmetov v drugem semestru (Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja, Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja, Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja). Obvezni predmeti prvega letnika podajajo osnove za nadaljnjo nadgradnjo in razumevanje izbirnih predmetov v drugem letniku.