Pogoji za vpis so usklajeni z Zakonom o visokem šolstvu in Nacionalne agencije republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. V študijski program druge stopnje Zdravstvena nega se bodo lahko vpisali študenti, ki so zaključili sedmo stopnjo izobraževanja pred Bolonjsko reformo oz. Bolonjski študijski program prve stopnje v Sloveniji ali v tujini. 
 
Pogoji za vpis na študijski program so: 
 
A) zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege.
 
B) zaključen visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZViS v obsegu 180 ECTS.
 
C) zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (druge zdravstvene vede, družbene vede, humanistične vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost), ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, in dosegel najmanj 180 ECTS. Pred vpisom v program mora opraviti diferencialne izpite v obsegu do 40 ECTS iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 40 ECTS določi Komisija za študijske in študentske zadeve FZJ, na podlagi individualne prošnje kandidata. Omenjena komisija določi diferencialne izpite glede na dodiplomski program, ki ga je študent že opravil, preveri tudi ustreznost delovnih izkušenj kandidata za vpis.
 
D) zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokostrokovni program Zdravstvena nega 180 ECTS + specializacija iz zdravstvene nege 60 ECTS), pred novelo ZViS, v obsegu 240 ECTS, se mu prizna 60 ECTS.
Študent mora opraviti obveznosti:
  • pri treh obveznih predmetih (30 ECTS): Raziskovanje in raziskovalna metodologija, Teorija in praksa zdravstvene nege, Na dokazih podprta zdravstvena nega,
  • pri enem izbirnem predmetu (10 ECTS), 
  • pri magistrskem delu (20 ECTS). 
 
E) zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali visokostrokovni program 180 ECTS + specializacija 60 ECTS) z drugih strokovnih področij (zdravstvene vede, družboslovne vede, humanistične vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost idr.) pred novelo ZViS, v obsegu 240 ECTS, se mu prizna 40 ECTS.  
Študent mora opraviti obveznosti:
  • pri štirih obveznih predmetih (40 ECTS): Raziskovanje in raziskovalna metodologija Teorija in praksa zdravstvene nege, Na dokazih podprta zdravstvena nega, Teorija etike v praksi zdravstvene nege,
  • pri dveh izbirnih predmetih (20 ECTS), 
  • pri magistrskem delu (20 ECTS). 
 
Pred prijavo dispozicije magistrskega dela mora študent opraviti diferencialne izpite v obsegu do 40 ECTS iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 40 ECTS določi Komisija za študijske in študentske zadeve FZAB, na podlagi individualne prošnje kandidata. Omenjena komisija določi diferencialne izpite glede na dodiplomski program, ki ga je študent že opravil, preveri tudi ustreznost delovnih izkušenj kandidata za vpis.
 
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).
 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.
 
Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih dobite tudi na strani 20 v novi promocijski brošuri.
 
Vpisno prijavo je potrebno oddati preko eVŠ spletnega portala na naslovu: http://portal.evs.gov.si/prijava. Vpisni roki na študijski program se pričnejo v mesecu juniju tekočega leta. Vprašanja o prijavi in vpisu pošljite na referat@fzab.si ali na telefon 04 5869 361.
 

Obiščite nas na spletni strani http://www.fzab.si/.