Možnosti so številne: bolnišnice, zdravstveni domovi (dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, nujna medicinska pomoč, patronažna dejavnost), zasebna zdravstvena praksa, zavodi za zdravstveno varstvo, zdravilišča, domovi za starejše občane, zavodi za rehabilitacijo invalidov, šole in vrtci, dietne kuhinje, humanitarne organizacije, lokalne skupnosti, Ministrstvo za zdravje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, gospodarstvo idr.