V Sloveniji imamo velikokrat težave pri razumevanju, kdo je medicinska sestra;  tako z vidika stopnje izobrazbe kot tudi z vidika poklicnih kompetenc. Predvsem se mešajo kompetence med srednješolsko izobraženim kadrom v zdravstveni negi in visokostrokovnim kadrom. Medicinska sestra v Sloveniji je diplomirana medicinska sestra/diplomiran zdravstvenik, ki ima zaključen visokostrokovni študij zdravstvene nege, ki obsega najmanj 4600 ur programa, od tega najmanj 2300 ur v neposrednem stiku s kliničnim okoljem. Študijski program mora v celoti upoštevati EU direktivo za regulirane poklice - 2005/36/ES (EU direktiva), bolonjsko prenovo in priporočila mednarodnih organov in združenj na področju izobraževanja iz zdravstvene nege.