Fakulteta je mlada, fleksibilna in usmerjena v razvoj. Zavedamo se konkurence v visokošolskem prostoru, zato skrbno snujemo programe in izbiramo kakovostne visokošolske učitelje, z mednarodnimi referencami, študentom pa nudimo kakovostno mentorstvo, tutorstvo in individualno svetovanje. Vzpostavljamo mednarodne stike in snujemo mednarodno mrežo mobilnosti.
 
Temeljna usmeritev fakultete je kakovostno in mednarodno primerljivo izvajanje vseh dejavnosti FZAB. Že od začetka delovanja smo vzpostavili evalvacijo pedagoškega dela in podpornih procesov. Sledili smo Standardom in smernicam za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Maja 2012 smo s strani Slovenskega inštituta za kakovost pridobili standarda ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP MODEL:2008), kar nas umešča v skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti. Leto 2015 se lahko zapiše kot leto kronskih dosežkov na področju kakovosti našega delovanja, saj smo prejeli mednarodno akreditacijo agencije AHPGS za oba študijska programa na področju zdravstvene nege in certifikat Poslovne odličnosti s štirimi zvezdicami »Prepoznani v odličnosti« (Recognised for Excellence), ki ga podeljuje Urad RS za meroslovje v imenu European Foundation for Quality Management (EFQM) iz Bruslja.
 
Visokošolski učitelji in njihovi sodelavci so aktivni razvijalci in raziskovalci strokovnih področij in v izvedbo študijskih programov vnašajo nove smernice in nenehno posodabljajo teoretične in praktične vsebine predmetov. Naši študenti še zlasti cenijo njihovo inovativnost, poznavanje neposredne prakse ter sodobne metode poučevanja in raziskovanja. Na raziskovalno delo in dosežke naših učiteljev, raziskovalcev in študentov smo ponosni, saj bogatijo klinično prakso, domačo in tujo periodiko, predvsem pa so temelj razvoja naše fakultete.
 
FZAB avtonomno razvija kakovostne akademske standarde za študijski program Promocija zdravja, kot je že razvila kakovostne akademske standarde za študijski program prve in druge stopnje Zdravstvena nega. Pri tem se odziva na družbena in gospodarska pričakovanja, in sicer tako, da proučuje družbene potrebe po študijskem programu Promocija zdravja, družbene potrebe po poklicnem profilu magistra/magistre promocije zdravja, ter ugotavlja, ali so pridobljene kompetence diplomantov primerne za zaposljivost in za razvoj posameznika v smislu aktivnega državljanstva in osebne rasti. 
 
Zakaj izbrati Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin?
 
Fakulteta je prepoznana po kakovostnem znanju in odlični zaposljivosti diplomantov.
  • Ustvarjamo odlične sinergije sodelovanja med fakulteto, kliničnimi okolji, raziskovalnimi projekti doma ter v mednarodnem prostoru.
  • Naši visokošolski učitelji vas bodo spodbujali k doseganju odličnosti, vas usmerjali k znanju, ustvarjalnosti in prevzemanju odgovornosti za lastno delo v domačem in evropskem okolju. 
  • Smo edina fakulteta na področju zdravstva, ki ima uveden sistem kakovosti po ISO 9001:2008 in po modelu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja in smo prejemniki certifikata za Poslovno odličnost po modelu EFQM.
  • Oba študijska programa s področja zdravstvene nege sta mednarodno akreditirana, smo prva fakulteta na področju zdravstva s tem dosežkom.  
  • Z razvojem strokovnih in znanstvenih srečanj dosegamo razvoj znanj in izmenjavo dobrih praks Slovenije in v tujini.
  • Naši študenti izkazujejo odlične rezultate v publiciranju svojega raziskovalnega dela.