Program je intredisciplinaren. Oblikovan je v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Traja tri leta, akreditiran je kot redni in izredni študij. Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz doktorske disertacije. Ovrednoten je s 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Program ponuja tri temeljne usmeritve: zdravstvena nega, promocija zdravja in zdravstveni management. 
 
Temeljni doprinos programa je v obveznih vsebinah, ki diplomanta opremijo z naprednimi metodami raziskovalnega dela, na dokazih podprtega dela na ravni med poklicnega delovanja in sodobnimi pristopi v zdravstveni obravnavi in politiki kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende. Izbirni predmeti omogočajo krepitev znanstvenih kompetenc na izbirnih področjih. 
 
Cilji študijskega programa tretje stopnje Doktorski študij Zdravstvene vede so posredovati in razviti pri doktorandih naslednja temeljna znanja, razumevanje in predmetno-specifične kompetence:
  • uporaba raziskovalnih zasnov in metod v kliničnem okolju,
  • izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskav, podpiranje napredka z raziskovalnim delom, uporaba novih tehnik in pristopov pri raziskovanju;
  • sposobnost oceniti potrebe po raziskavah in na dokazih podprti praksi;
  • sposobnost uvajanja sprememb na dokazih podprte prakse, vodenje raziskovalnih skupin in projektov, 
  • iskanje novih virov znanja na znanstvenem področju.
 
Namen programa je tudi pospeševanje osebnega in profesionalnega razvoja študentov, promoviranje odličnosti znanstvenega in strokovnega delovanja ter spodbujanje z dokazi podprte prakse v zdravstvu kot obravnavi posameznika, sistemu in politiki.