Študijsko leto 2019/2020 - SREDSTVA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ 

Poziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

Študentom iz socialno šibkejših okolij, ki se odločajo za sodelovanje v programu Erasmus+, so na voljo dodatna sredstva za mobilnost. Dodatna sredstva so na voljo v višini 200€/mesec za vsak mesec mobilnosti. 

 OSNOVNI POGOJI:

•          Prijava na Erasmus+ mobilnost

•          Predložitev dokazila, iz katerega izhaja, da prejema ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine (veljavna odločba CSD)

ROK ZA PRIJAVE: prijava z vsemi pogoji je možna do 31. 5. 2020

Cilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti.

Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij se bo izvajal kot neposredna potrditev operacije – program potencialnega upravičenca, ki je bil predhodno izbran prek programa Erasmus+. Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 200,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Tukaj poleg že navedenega morda najdete še kaj za sebe www.eu-skladi.si.