Erasmus izjava in program dela

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je samostojni visokošolski zavod, akreditiran v oktobru 2006. Fakulteta je s pedagoškim procesom pričela v študijskem letu 2007/2008, z akreditiranim programom prve stopnje Zdravstvena nega. Program ima 4600 ur in 180 ECTS in je mednarodno primerljiv, usklajen z evropsko direktivo za regulirane poklice in je prvi tovrstni bolonjski program v Sloveniji. 

Vizija FZAB je postati prepoznana visokošolska institucija po kakovosti študijskega procesa in kakovosti znanja diplomantov, ki temelji na holističnem pristopu do potreb pacienta in sposobnosti integracije znanja in vlog v zdravstvenem timu. FZAB je zavezana k razvoju potencialov vsakega posameznega študenta in visokošolskega učitelja. Vodstvo FZAB motivira visokošolske učitelje in vse druge zaposlene h konstantnemu profesionalnemu in osebnostnemu razvoju z vzpodbujanjem sodelovanja na različnih konferencah, delavnicah ter seminarjih doma in v tujini, s čimer nadgradijo oziroma izmenjajo svoje strokovno znanje. 

PARTNERSTVA
Interes FZAB na področju mednarodnega sodelovanja je mobilnost visokošolskih učiteljev, drugega osebja in študentov, multilateralni projekti, raziskovalni in razvojni projekti, programi vseživljenjskega učenja in razvoj skupnih študijskih programov. Natančnejši pomembni interesi FZAB na področju Erasmus mobilnosti so: možnost vključitve študentov v študijske programe, ki uporabljajo ECTS; izmenjava visokošolskih učiteljev in osebja na bazi posebnih bilateralnih programov med visokošolskimi zavodi; izvajanje delov posameznih predmetov v angleškem jeziku, kar povečuje možnosti izmenjave študentov; vzpostavitev izmenjave na področju programa, ki se izvaja v kliničnem okolju, predvsem med državami v sosedstvu in tudi v celotni EU. FZAB ima vzpostavljeno strukturo, ki omogoča in zagotavlja izvajanje Erasmus projekta: redno informiranje o Erasmus aktivnostih na spletni strani FZAB, sodelovanje učiteljev in študentov v delovni skupini za razvoj Erasmus aktivnosti, vsakoletno načrtovanje Erasmus aktivnosti, predstavitev aktivnosti na letni študentski konferenci, v lokalnem okolju (bolnišnice, domovi za starejše, zdravstveni domovi idr). FZAB je v okviru vzpostavitve Erasmus aktivnosti vzpostavila oddelek za mednarodno sodelovanje, ki pripravlja informacije in koordinacijo Erasmus aktivnosti. Erasmus projekt je pomemben del promocijskih aktivnosti FZAB in je sestavni del razvojnih aktivnosti FZAB. 

SPORAZUMI IN PODPORA UDELEŽENCEM
Proces sklepanja novih medinstitucionalnih sporazumov je urejen tako, da se mednarodni koordinator FZAB sestane s koordinatorjem izbrane tuje institucije. Tuja institucija se izbere za potencialnega Erasmus partnerja za izmenjave na podlagi že predhodnega srečanja s predstavniki institucije (npr. na mednarodnih dogodkih) in na podlagi pregleda učnih programov te institucije. Ko FZAB presodi, da je tuja institucija ustrezna za izvajanje mednarodnih izmenjav študentov in/ali osebja, se mednarodni koordinator FZAB sestane s koordinatorjem tuje institucije. Po sestanku se sestavi Erasmus partnerski sporazum in proces izmenjav se začne. Kakovost izvajanja mobilnosti in vodenje mobilnosti v odnosu do tujih partnerjev bo pod nadzorom z neposredno komunikacijo z odgovorno osebo tj. mednarodni koordinator na izbrani tuji instituciji. Študenti in osebje si bodo izbrali želeno institucijo, o instituciji jim bo posredovan promocijski material in informacije o študijskih programih oz. osebju informacije o razpoložljivih izobraževanjih in možnostih predavanj. Mednarodni koordinator FZAB bo po sestanku s kandidati za mobilnost vzpostavi kontakt z mednarodnim koordinatorjem na izbrani tuji instituciji. Ko bo tuja institucija potrdila sprejem kandidatov, bo mednarodni koordinator FZAB poslal predlagan program na izbrano institucijo. Program se bo oblikoval skupaj s kandidati in kliničnimi mentorji FZAB (v primeru mobilnosti študentov) ter s kandidati in vodstvom FZAB (v primeru mobilnosti osebja). Na tak način se bo zagotovila ustreznost mobilnosti glede na pričakovanja in zahteve fakultete. Po uskladitvi programa med FZAB in tujo institucijo se bo izpisala in podpisala Erasmus pogodba. 

Študentom bodo priznane opravljene obveznosti v tujini, kar bo razvidno iz vpisa v indeks. Pri ocenjevanju in priznavanju pridobljenega znanja upošteva FZAB obstoječi evropsko uveljavljeni kreditni sistem ECTS, ki omogoča transparentnost in evropsko primerljivost visokošolskih programov. FZAB kot prilogo k diplomi poda tudi potrdilo o udeležbi na mobilnosti. 

PROMOCIJA IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Študentom, visokošolskim učiteljem in osebju, ki se bodo odločili za mobilnost bo omogočena vzpostavitev kontaktov z institucijami in delodajalci v tujini, na domači fakulteti pa bodo zagotovljene ustrezne sistemske strukture, ki bodo spremljale celotno izvajanje mednarodnih izmenjav. Mednarodna pisarna z mednarodnim koordinatorjem, s koordinatorjem klinične prakse in predstavniki kateder bo skrbela za posredovanje potrebnih informacij o razpisih in možnostih mobilnosti; opravljanju praktičnega dela, izobraževanju in predavanjih na tujih institucijah; za komunikacijo med študenti, visokošolskimi učitelji in osebjem ter tujino; za namestitve študentov, visokošolskih učiteljev in osebja. Mednarodna pisarna bo imela pregled nad načrtovanjem ter izvedbo aktivnosti posameznikov, ki se bodo odločili za mobilnosti. FZAB bo tudi zagotovila strokovno ustrezne in kompetentne učitelje tutorje ter študente tutorje, ki bodo še dodatno spremljali, svetovali in usmerjali študente pri njihovi Erasmus izmenjavi. 

Vse omenjeno se nanaša tudi na tuje visokošolske učitelje, osebje in študente, ki se bodo odločili za mobilnost iz tujine v Slovenijo. V samem centru mesta Jesenice, kjer je tudi sedež FZAB pa tudi v okoliških krajih obstaja veliko različnih možnosti za namestitev, z možnostjo javnega prevoza. Kakovostno namestitve študentov bo FZAB omogočila s sodelovanjem z lokalnim okoljem, prav tako se bo po potrebi v urejanje namestitve vključila ustanoviteljica fakultete, občina Jesenice. V regiji sta dva študentska domova, ki lahko sprejmeta študente iz tujine. Prehrana študentov bo urejena v Splošni bolnišnici Jesenice ali v neposredni bližini bivanja študentov. S tem so zagotovljeni ustrezni življenjski pogoji v času namestitve ter posledično integracija tujih študentov v slovensko okolje. FZAB bo poskrbela za organizacijo in izvedbo jezikovnih tečajev za tujce – učenje slovenskega jezika - v kolikor bo to potrebno zaradi same izvedbe študija.

FZAB ima seveda pogoje tudi za študente s posebnimi potrebami oz. zahtevami, prav tako so vpisni pogoji enakovredni za vse posameznike, ne glede na spol, versko oz. narodno pripadnost itd. Zato so izjave o nediskriminatornem ravnanju  sestavni del sklepanja dogovorov o mednarodnem sodelovanju.

FZAB ima pogodbe z 21-imi učnimi bazami za izvajanje klinične prakse. V neposredni bližini FZAB sta dve večji bolnišnici, trije domovi za ostarele in trije zdravstveni domovi, kjer bodo študentje lahko izvajali del njihovega Erasmus programa, ki poteka v klinični praksi. FZAB ima vzpostavljen lastni sistem mentorstva in tutorstva, ki je dokumentiran in sprotno evalviran in je predmet lastnih raziskav ter nenehnega izboljševanja. Za vsakega študenta bo FZAB izdelala individualni program, kjer bo določen časovni in vsebinski obseg praktičnega izobraževanja ter cilji. Študentu bo določen tutor in odgovorna oseba iz uprave FZAB za usklajevanje vseh potrebnih aktivnosti za kakovostno izvedbo programa izmenjave. Neposredni nadzor nad opravljanjem praktičnega izobraževanja ter ocenjevanje uspešnosti študenta bo naloga neposrednega mentorja iz učne baze in visokošolskega učitelja iz fakultete. Praktično izobraževanje bo FZAB priznavala in ovrednotila z ustreznim številom kreditnih točk po sistemu ECTS. Sicer pa je področje kliničnega usposabljanja jasno definirani v EU direktivi, kateri je FZAB zavezana v skladu za akreditiranim programom. Visokošolski učitelji FZAB in izbrani mentorji v učnih bazah aktivno govorijo angleški jezik. Bolnišnici, ki sta v neposredni bližini fakultete sta v slovenskem prostoru prepoznani po prizadevanjih za uvajanje TQM, tako da bodo študenti vključeni v inovativne in spremembam naklonjene organizacije.

SPLOŠNI IN SPECIFIČNI CILJI PROGRAMA ERASMUS 
Program dela FZAB v sklopu Erasmus projekta je naravnan na doseganje splošnih in specifičnih ciljev programa Erasmus. 

Splošni cilji programa Erasmus: 

  • FZAB izobražuje za poklic diplomant zdravstvene nege, sodelovanje in povezovanje s tujimi institucijami omogoča in zagotavlja mednarodno primerljivost programa,
  • FZAB deluje v smeri stalnega izboljševanja kakovosti (nagrada Bronasto jabolko kakovosti, standard ISO 9000/2008, mednarodni standard AHPGS, priznanje RS za poslovno odličnost).  

Specifični cilji programa Erasmus: 

  • FZAB je oblikovala smernice za izobraževanje v zdravstveni negi in vsako študijsko leto zagotavlja kakovostno mentorstvo študentom v kliničnih okoljih ter na fakulteti. Z mednarodnimi izmenjavami študenti in zaposleni povečujejo raven kompetenc in drugih spretnosti ter so tako bolj konkurenčni na domačem in mednarodnem zaposlitvenem trgu,
  • FZAB študentom in zaposlenim omogoča izobraževanje, usposabljanje ter delo na tujih institucijah. Več kot je izkušenj z mobilnostjo, lažje je oblikovati okolje v katerem se populacija odpira novim smernicam in pričakovanjem,
  • Z omogočanjem mobilnosti študenti in zaposleni dobivajo izkušnje delovanja v mednarodni skupnosti in nova znanja ter jih širijo na domačo populacijo,
  • Sodelovanje v projektih mobilnosti pospeši in razširi strokovni in individualni razvoj, med drugim tudi večje kompetence na jezikovnem, multikulturnem in nenazadnje političnem področju.

Poleg navedenega, je Erasmus program dela na FZAB usmerjen tudi k razvoju fakultete v smislu stalnega mednarodnega povezovanja in sodelovanja ter sistemskega spreminjanja po vzoru razvitejših držav. Mednarodno povezovanje in sodelovanje je pomembno predvsem iz vidika vključenosti v razvojne in raziskovalne projekte, ki prispevajo nova znanja in ugotovitve v vsako sodelujočo državo, poleg tega pa oblikovanje odnosov rezultira tudi v neposrednem prenašanju znanja in izkušenj (obiski tujih predavateljev na FZAB, mobilnosti dodiplomskih in podiplomskih študentov).  

Še več o Erasmus+ programu 2014-2020 si lahko preberete tukaj