Erasmus izjava in program dela

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je samostojni visokošolski zavod, akreditiran v oktobru 2006. Fakulteta je s pedagoškim procesom pričela v študijskem letu 2007/2008, z akreditiranim programom prve stopnje Zdravstvena nega. Program je mednarodno primerljiv, usklajen z evropsko direktivo za regulirane poklice in je bil prvi tovrstni bolonjski program v Sloveniji. V letih od začetka do danes je fakulteta akreditirale nove študijske programe: študijski program prve stopnje Fizioterapija, dva študijska programa druge stopnje – Napredna zdravstvena nega in Promocija zdravja, študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede ter tri študijske programe za izpopolnjevanje – Okužbe povezane z zdravstvom, Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije, Mentorstvo v kliničnem okolju. 
Vizija FZAB je postati prepoznana visokošolska institucija po kakovosti študijskega procesa in kakovosti znanja diplomantov, ki temelji na holističnem pristopu do potreb pacienta in sposobnosti integracije znanja in vlog v zdravstvenem timu. FZAB je zavezana k razvoju potencialov vsakega posameznega študenta in visokošolskega učitelja. Vodstvo FZAB motivira visokošolske učitelje in vse druge zaposlene h konstantnemu profesionalnemu in osebnostnemu razvoju z vzpodbujanjem sodelovanja na različnih konferencah, delavnicah ter seminarjih doma in v tujini, s čimer nadgradijo oziroma izmenjajo svoje strokovno znanje. 

STRATEGIJI INTERNACIONALIZACIJE IN MODERNIZACIJE ter PARTNERSTVA
Interes FZAB za sodelovanje v programu Erasmus plus 2021 – 2027 je (v skladu s prednostnim področjem vključevanja) mobilnost VSEH visokošolskih učiteljev, drugega osebja in študentov, mednarodni raziskovalni in razvojni projekti ter potencialni razvoj skupnih študijskih programov. V okviru mobilnosti KA1 Erasmus plus so posebni interesi FZAB: možnost vključevanja študentov (domačih in tujih) v študijske programe z uporabo ECTS; izmenjava visokošolskih učiteljev in osebja na podlagi posebnih bilateralnih programov med visokošolskimi zavodi; izvajanje delov študijskega programa v angleškem jeziku, kar povečuje možnost izmenjave študentov in učiteljev ter posledično multikulturne karakteristike; vzpostavitev mobilnosti študentov v praktičnem delu študijskega programa (v kliničnih okoljih). Glavni rezultati KA1 so nova strokovna znanja, delovne in multikulturne izkušnje ter izkušnje posameznikove osebne rasti in razvoja. Preživljanje časa v tujini za učenje bi moralo postati običajno in dosegljivo vsem, ne glede na njihovo socialno-ekonomsko ozadje. S sodelovanjem v programu Erasmus plus želi fakulteta (p)ostati priznana v evropskem kontekstu in širiti občutek evropske identitete v domačem prostoru. 

Dve pomembni stvari sta doživljanje drugačnega kulturnega konteksta in jezika. Fakulteta zagotavlja, da so te izkušnje prijetne. Kar pomeni, da fakulteta podpira vse udeležence v mobilnosti (in-coming in out-going), skrbi za kakovost postopka in ureja možnosti (bilateralni sporazumi) za izvajanje želene mobilnosti. Tudi v okviru KA2 ima FZAB strukturo, ki omogoča in zagotavlja izvajanje projektov Erasmus plus KA2: sodelovanje učiteljev in študentov v projektnih delovnih skupinah, redno informiranje o aktivnostih na spletni strani FZAB, vsakoletno načrtovanje Erasmus plus aktivnosti, predstavitev aktivnosti na letni študentski konferenci, v lokalnem okolju (bolnišnice, domovi za starejše, zdravstveni domovi idr). Vzpostavljena partnerstva z državami EU so privedla do sodelovanja v različnih mednarodnih projektih Erasmus plus, kjer je FZAB tako partner kot  tudi vodilna institucija. Ta trdna partnerstva z drugimi visokošolskimi ustanovami in tudi vzpostavljena partnerstva z novimi visokošolskimi ustanovami so zelo pomembna za opredelitev značaja FZAB. Internacionalizacija ni le mobilnost; internacionalizacija je tudi prenos mednarodnega znanja in izkušenj na tistega, ki ne more biti vključen v neposredne mednarodne izkušnje (mobilnost ali projektno delo). Delovni program Erasmus plus na FZAB je osredotočen na razvoj fakultete v smislu nenehnega mednarodnega povezovanja in sodelovanja ter sistemskih sprememb po dobrih zgledih razvitejših držav. Mednarodno mreženje in sodelovanje je pomembno zlasti z vidika vključenosti v razvojne in raziskovalne projekte. Nova znanja in spoznanja prispevajo k vsaki sodelujoči državi, ustvarjanje medsebojnih odnosov pa ima za posledico tudi neposreden prenos znanja in izkušenj (obiski tujih držav, predavatelji na FZAB, mobilnost študentov, domači učitelji pridobivanje znanja v tujini itd.). S temi partnerstvi lahko fakulteta doma nudi nova znanja in izkušnje ter gradi zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki so neposredno vključene v mednarodne dejavnosti. Strategija internacionalizacije fakultete je zagotavljanje mednarodnih izkušenj na celostni način - izkušnje domačim deležnikom in izkušnje tujim partnerjem. Zato je eden od pomembnih ciljev naše strategije internacionalizacije tudi razširitev našega mednarodnega sodelovanja in povečanje števila obstoječih mednarodnih bilateralnih sporazumov. 

Zaradi programa Erasmus plus ima FZAB možnost mednarodnega dela in dolgoročnega povezovanja. Ustvarjajo se kakovost, mednarodna prepoznavnost in primerljivost. Sodelovanje v programu pomeni priložnost za razvoj FZAB, tudi za vse tiste posameznike, ki se ne odločijo za odhod v tujino. Znanja in izkušnje tistih, ki so bili del katere koli oblike mednarodnega sodelovanja, se prenašajo na celotno institucijo. To gre z roko v roki s FZAB strategijo modernizacije. Tako lahko vidimo nadgradnjo nacionalnega konteksta, študenti spoznavajo nove učne strategije in strategije uvajanja znanja v prakso. Povezovanje nacionalnih in mednarodnih rezultatov v novi kakovosti. Pomembna razsežnost te nove kakovosti je znanje, ki ustvarja spremembe na individualni in sistemski / politični ravni ter postavlja vse te razsežnosti v multikulturni kontekst. Izobraževanje je pomemben način za zaposlitev in posledično dostojno raven vsakdanjega življenja. Spreminjanje družbe zahteva različne poklicne spretnosti in hitro prilagajanje ter nadgradnjo znanja in spretnosti. Skupno delo in izmenjava znanja in izkušenj je ključnega pomena za uspeh in prilagajanje posameznikov in družb. Cilj FZAB je še nadalje pridobivati nova bilateralna partnerstva za ohranjanje in nadgrajevanje mednarodnih odnosov tudi z vidika opolnomočenja študentov in učiteljev, da lahko opravljajo svoje delo, primerljivo v mednarodnem okviru. Zato je FZAB vključen tudi v projekte, pri katerih je dimenzija trikotnika znanja najpomembnejša - povezati izobraževanje in prakso. Naše zainteresirane strani (študenti, učitelji, zaposleni, partnerji) imajo tako možnost videti tok in razmerje med izobraževanjem in prakso.

Lahko rečemo, da je cilj modernizacije FZAB: povečati število diplomantov skozi uvajanje potrebnih novih študijskih programov; izboljšati kakovost in ustreznost poučevanja in usposabljanja raziskovalcev, diplomante opremiti z znanjem in temeljnimi prenosljivimi kompetencami, ki jih potrebujejo za uspeh v visoko usposobljenih poklicih; študentom zagotoviti več možnosti za pridobitev dodatnih veščin s študijem ali usposabljanjem v tujini in spodbuditi čezmejno sodelovanje za povečanje uspešnosti visokošolskega izobraževanja; okrepiti "trikotnik znanja", ki povezuje izobraževanje, raziskave in deležnike ter ustvariti učinkovite mehanizme upravljanja in financiranja v podporo odličnosti. Sodelovanje v tem programu je temeljni način za uresničitev agende modernizacije v praksi. Končna strategija FZAB je zagotoviti kakovost izobraževalnih programov in izkušenj študentov. Poslanstvo je ustvariti, prenesti in razširiti potrebno znanje in veščine za zagotavljanje kakovostnega, varnega in učinkovitega zdravstvenega varstva; vizija je postati vodilna slovenska fakulteta na področju izobraževanja, raziskav in mednarodnega sodelovanja na področjih zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja, vodenja in kakovosti v zdravstvu. Temeljne vrednote FZAB vključujejo partnerstvo, znanje in razvoj. Fakulteta namerava izvajati načrtovane akcije Erasmus plus v okviru svojega poslanstva, vizije in vrednot in obratno - izvajanje načrtovanih ukrepov Erasmus plus bo fakulteti omogočilo, da sledi svojemu poslanstvu, viziji in vrednotam; slediti institucionalni strategiji. 

SPORAZUMI IN PODPORA UDELEŽENCEM

FZAB ima v okviru vzpostavitve Erasmus plus aktivnosti oddelek za mednarodno sodelovanje, ki pripravlja informacije in koordinacijo aktivnosti. Proces sklepanja novih medinstitucionalnih sporazumov je urejen tako, da se mednarodni koordinator FZAB sestane s koordinatorjem izbrane tuje institucije. Tuja institucija se izbere za potencialnega Erasmus partnerja za izmenjave na podlagi že predhodnega srečanja s predstavniki institucije (npr. na mednarodnih dogodkih) in na podlagi pregleda učnih programov te institucije. Ko FZAB presodi, da je tuja institucija ustrezna za izvajanje mednarodnih izmenjav študentov in/ali osebja, se mednarodni koordinator FZAB sestane s koordinatorjem tuje institucije. Po sestanku se sestavi Erasmus plus partnerski sporazum in proces izmenjav se začne. Kakovost izvajanja mobilnosti in vodenje mobilnosti v odnosu do tujih partnerjev je pod nadzorom z neposredno komunikacijo z odgovorno osebo tj. mednarodni koordinator na izbrani tuji instituciji. Študenti in osebje si izberejo želeno institucijo, o instituciji jim je posredovan promocijski material in informacije o študijskih programih oz. osebju informacije o razpoložljivih izobraževanjih in možnostih predavanj. Mednarodni koordinator FZAB po sestanku s kandidati za mobilnost vzpostavi kontakt z mednarodnim koordinatorjem na izbrani tuji instituciji. Ko tuja institucija potrdi sprejem kandidatov, mednarodni koordinator FZAB pošlje predlagan program na izbrano institucijo. Program se oblikuje skupaj s kandidati in kliničnimi mentorji FZAB (v primeru mobilnosti študentov) ter s kandidati in vodstvom FZAB (v primeru mobilnosti osebja). Na tak način se zagotovi ustreznost mobilnosti glede na pričakovanja in zahteve fakultete. Po uskladitvi programa med FZAB in tujo institucijo se izpiše in podpišea Erasmus plus pogodba. 

Študentom so priznane opravljene obveznosti v tujini, kar je razvidno iz vpisa v indeks. Pri ocenjevanju in priznavanju pridobljenega znanja upošteva FZAB obstoječi evropsko uveljavljeni kreditni sistem ECTS, ki omogoča transparentnost in evropsko primerljivost visokošolskih programov. FZAB kot prilogo k diplomi poda tudi potrdilo o udeležbi na mobilnosti. 

 

PROMOCIJA IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Študentom, visokošolskim učiteljem in osebju, ki se odločijo za mobilnost je omogočena vzpostavitev kontaktov z institucijami in delodajalci v tujini, na domači fakulteti pa so zagotovljene ustrezne sistemske strukture, ki spremljajo celotno izvajanje mednarodnih izmenjav. Mednarodna pisarna z mednarodnim koordinatorjem, s koordinatorjem klinične prakse in predstavniki kateder skrbi za posredovanje potrebnih informacij o razpisih in možnostih mobilnosti; opravljanju praktičnega dela, izobraževanju in predavanjih na tujih institucijah; za komunikacijo med študenti, visokošolskimi učitelji in osebjem ter tujino; za namestitve študentov, visokošolskih učiteljev in osebja. Mednarodna pisarna ima pregled nad načrtovanjem ter izvedbo aktivnosti posameznikov, ki se odločijo za mobilnosti. FZAB tudi zagotovi strokovno ustrezne in kompetentne učitelje tutorje ter študente tutorje, ki še dodatno spremljajo, svetujejo in usmerjajo študente pri njihovi Erasmus plus izmenjavi. 

Vse omenjeno se nanaša tudi na tuje visokošolske učitelje, osebje in študente, ki se odločijo za mobilnost iz tujine v Slovenijo. V samem centru mesta Jesenice, kjer je tudi sedež FZAB pa tudi v okoliških krajih obstaja veliko različnih možnosti za namestitev, z možnostjo javnega prevoza. Kakovostno namestitve študentov FZAB zagotovi s sodelovanjem z lokalnim okoljem. V regiji sta dva študentska domova, ki lahko sprejmeta študente iz tujine. Prehrana študentov je urejena v Splošni bolnišnici Jesenice ali v neposredni bližini bivanja študentov. S tem so zagotovljeni ustrezni življenjski pogoji v času namestitve ter posledično integracija tujih študentov v slovensko okolje. FZAB poskrbi tudi za organizacijo učenja slovenskega jezika. 

FZAB ima seveda pogoje tudi za študente s posebnimi potrebami oz. zahtevami, prav tako so vpisni pogoji enakovredni za vse posameznike, ne glede na spol, versko oz. narodno pripadnost itd. Zato so izjave o nediskriminatornem ravnanju  sestavni del sklepanja dogovorov o mednarodnem sodelovanju.

FZAB ima pogodbe z 22-imi učnimi bazami za izvajanje klinične prakse. V neposredni bližini FZAB sta dve večji bolnišnici, trije domovi za ostarele in trije zdravstveni domovi, kjer bodo študentje lahko izvajali del njihovega Erasmus plus programa, ki poteka v klinični praksi. FZAB ima vzpostavljen lastni sistem mentorstva in tutorstva, ki je dokumentiran in sprotno evalviran in je predmet lastnih raziskav ter nenehnega izboljševanja. Za vsakega študenta FZAB izdela individualni program, kjer je določen časovni in vsebinski obseg praktičnega izobraževanja ter cilji. Študentu je dodeljen tutor in odgovorna oseba iz uprave FZAB za usklajevanje vseh potrebnih aktivnosti za kakovostno izvedbo programa izmenjave. Neposredni nadzor nad opravljanjem praktičnega izobraževanja ter ocenjevanje uspešnosti študenta je naloga neposrednega mentorja iz učne baze in visokošolskega učitelja iz fakultete. Praktično izobraževanje FZAB priznava in ovrednoti z ustreznim številom kreditnih točk po sistemu ECTS. Sicer pa je področje kliničnega usposabljanja jasno definirani v EU direktivi, kateri je FZAB zavezana v skladu za akreditiranimi programi. Visokošolski učitelji FZAB in izbrani mentorji v učnih bazah aktivno govorijo angleški jezik. Bolnišnici, ki sta v neposredni bližini fakultete sta v slovenskem prostoru prepoznani po prizadevanjih za uvajanje TQM, tako da bodo študenti vključeni v inovativne in spremembam naklonjene organizacije.

SPLOŠNI IN SPECIFIČNI CILJI PROGRAMA ERASMUS 

Program dela FZAB v sklopu Erasmus plus projektov je naravnan na doseganje splošnih in specifičnih ciljev programa Erasmus plus. 

Splošni cilji programa Erasmus plus:

  • FZAB izobražuje za poklica diplomant zdravstvene nege in diplomant fizioterapije, sodelovanje in povezovanje s tujimi institucijami omogoča in zagotavlja mednarodno primerljivost programov,
  • FZAB deluje v smeri stalnega izboljševanja kakovosti (nagrada Bronasto jabolko kakovosti, standard ISO 9000/2008, mednarodni standard AHPGS, priznanje RS za poslovno odličnost).  

Specifični cilji programa Erasmus plus: 

  • FZAB vsako študijsko leto zagotavlja kakovostno mentorstvo študentom v kliničnih okoljih ter na fakulteti. Z mednarodnimi izmenjavami študenti in zaposleni povečujejo raven kompetenc in drugih spretnosti ter so tako bolj konkurenčni na domačem in mednarodnem zaposlitvenem trgu,
  • FZAB študentom in zaposlenim omogoča izobraževanje, usposabljanje ter delo na tujih institucijah. Več kot je izkušenj z mobilnostjo, lažje je oblikovati okolje v katerem se populacija odpira novim smernicam in pričakovanjem,
  • Z omogočanjem mobilnosti študenti in zaposleni dobivajo izkušnje delovanja v mednarodni skupnosti in nova znanja ter jih širijo na domačo populacijo,
  • Sodelovanje v projektih mobilnosti pospeši in razširi strokovni in individualni razvoj, med drugim tudi večje kompetence na jezikovnem, multikulturnem in nenazadnje političnem področju,
  • Poleg navedenega, je Erasmus plus program dela na FZAB usmerjen tudi k razvoju fakultete v smislu stalnega mednarodnega povezovanja in sodelovanja ter sistemskega spreminjanja po vzoru razvitejših držav. Mednarodno povezovanje in sodelovanje je pomembno predvsem iz vidika vključenosti v razvojne in raziskovalne projekte, ki prispevajo nova znanja in ugotovitve v vsako sodelujočo državo, poleg tega pa oblikovanje odnosov rezultira tudi v neposrednem prenašanju znanja in izkušenj (obiski tujih predavateljev na FZAB, mobilnosti dodiplomskih in podiplomskih študentov).  

Še več o Erasmus plus programu 2021-2027 si lahko preberete tukaj.