Erasmus+ je nov program evropskega sodelovanja za obdobje 2021–2027, ki je namenjen aktivnostim med državami na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju terciarnega izobraževanja, program spodbuja projekte mobilnosti za študente in osebje. Za dotacije lahko zaprosijo slovenske organizacije, visokošolske institucije, ki jim je bila dodeljena Listina Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do treh mesecev. Mobilnosti za namen prakse se lahko v 12 mesecih po datumu diplomiranja udeležijo tudi »mladi« diplomanti, ki pa morajo biti izbrani za mobilnost s strani svoje matične institucije v času zadnjega leta študija.

Program Erasmus+ izvaja v Sloveniji Nacionalna agencija CMEPIUS (Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja), pod okriljem Izvršne agencije v Bruslju (EACEA).
 
KATERE SO SODELUJOČE DRŽAVE V PROGRAMU ERASMUS+?

 • 27 držav članic EU,
 • Države Programa, ki niso članice EU:
  • Republika Severna Makedonija
  • Islandija
  • Lihtenštajn
  • Norveška
  • Turčija
  • Srbija.

Še več o upravičenih državah najdete TUKAJ

Na izmenjavo se lahko odide v države oz. na visokošolske institucije, s katerimi ima fakulteta podpisan sporazum. Vsi aktualni sporazumi so dostopni na naši spletni strani.
 
KAJ AKCIJA ERASMUS+ OMOGOČA MENI – ŠTUDENTU?
 
Program Erasmus+ mi ponuja možnost, da:

 • Del rednih študijskih obveznosti (študij ali prakso) opravim na partnerski instituciji, s katero ima fakulteta podpisan sporazum in pridobljeno razširjeno Erasmus univerzitetno listino;
 • Da opravim prakso v podjetju ali drugi organizaciji;
 • Sem oproščen stroškov šolnine v tujini;
 • Se mi priznajo v tujini opravljene obveznosti;
 • Pridobim finančno pomoč v okviru programa Erasmus;
 • Spoznavanje življenja v tujini, osebna rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje, znanja in poznanstva.

Študent dodiplomskega študijskega programa lahko v tujino odide z namenom opravljanja klinične prakse.
Študent podiplomskega študijskega programa lahko v tujino odide z namenom opravljanja dela študijskih obveznosti v obliki študija in / ali drugega izobraževanja.

ŠTUDENTSKA LISTINA ERASMUS+ opisuje vaše pravice in dolžnosti in vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od institucije pošiljateljice in institucije gostiteljice ob posameznem koraku vaše mobilnosti.

 KAKO DOLGO TRAJA IZMENJAVA?
 
Erasmus mobilnost za prakso lahko traja od 10 tednov do 3 mesece. Praksa je lahko izjemoma krajša, kadar se izvaja med poletnimi počitnicami in zaradi študijskih razlogov ni mogoče zadostiti pogoju minimalnega trajanja. V tem primeru mora praksa trajati najmanj 10 tednov.
Študent je v celotnem študijskem procesu samo enkrat upravičen do udeležbe na Erasmus mobilnostih.
 
KAKO SE PRIJAVIM?
 
Matična institucija vsako leto z internim razpisom, objavljenim na spletnih straneh, povabi študente, da se prijavijo na Erasmus mobilnost. Običajno se fakulteta prijavlja na javni razpis Erasmus, ki ga izvaja Nacionalna agencija CMEPIUS, do meseca marca, vsako študijsko leto. Prijave potem takem potekajo od meseca januarja pa do konca meseca februarja v tekočem letu. Študent pa lahko kadarkoli mednarodnemu koordinatorju fakultete sam izrazi željo po mednarodni izmenjavi. Le-ta si bo to zabeležil in pozval študenta, ko bo razpis objavljen. Študent izpolni tudi Obrazec za prijavo za mobilnost študenta, ki ga predloži mednarodnemu koordinatorju.
Čim bolj natančno število študentov, ki si želijo oditi na izmenjavo, je za fakulteto zelo pomembno, saj le-ta pridobi višino štipendije ravno glede na število prijavljenih študentov. Ni pa nujno, da fakulteta na razpisu pridobi štipendijo za vsakega prijavljenega študenta. Mednarodne izmenjave ureja Pravilnik o izvajanju mednarodnih izmenjav na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
 
KAJ MORAM PRED ODHODOM V TUJINO IZPOLNITI?
 
Vsi izbrani študenti morajo pred odhodom v tujino izpolniti Sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships). V ta obrazec se vpiše predvidene študijske in praktične obveznosti, ki jih bo študent opravljal v tujini, podpišeta pa ga matična institucija in institucija gostiteljica. Obrazec mora biti podpisan pred odhodom študenta v tujino.
 
NA KAJ MORAM BITI PRED IZMENJAVO ŠE DODATNO POZOREN?
 
Priporočljivo je skleniti dodatno zavarovanje, pridobiti, če je potrebno, dokazilo o nekaznovanju ter dokazila o cepljenjih. Dokazila o cepljenjih pred nalezljivimi boleznimi moram v vpogled predložiti najmanj 3 mesece pred samo izvedbo izmenjave.
Študent naj se pozanima tudi o valutnem sistemu in možnostih plačevanja stroškov z bančnimi karticami.
 
ALI SO KAKŠNI POGOJI ZA PRIJAVO?

•   Študent mora biti državljan RS oz. ima v RS stalno bivališče in je vpisan na visokošolski zavod;
•  Študent mora biti vpisan v najmanj drugi letnik dodiplomskega študija, imeti status študenta in opravljene vse obveznosti (tj. klinično prakso, prisotnost na seminarjih, seminarske naloge, prisotnost na predavanjih);
•    Obvezno je znanje tujega jezika institucije gostiteljice.

Dodatni pogoji so lahko še:
•    Motivacija in resnost študenta;
•    Obštudijske aktivnosti študenta;
•    Učni uspeh.
 
V kolikor število prijav študentov presega kapaciteto tujih visokošolskih institucij, bomo upoštevali vse naštete pogoje pri prijavi študentov.
 
KAKŠEN JE MOJ STATUS V TUJINI IN KAJ JE S STATUSOM DOMA?
 
Ne glede na vrsto mobilnosti imam v tujini status Erasmus+ študenta, ki je enak statusu študenta doma. Status študenta z izmenjavo ne izgubim. Študij se študentu zaradi mobilnosti ne podaljša.
 
ERASMUS FINANČNA POMOČ – SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI
 
S pridobitvijo statusa Erasmus študenta pridobim možnost finančne pomoči za mobilnost – Erasmus dotacija. Finančna pomoč mi pomaga kriti del stroškov, ostale stroške pa bom moral plačati sam. Z matično institucijo Erasmus študent podpiše Sporazum za dodelitev dotacije za študij v tujini v okviru programa Erasmus+ visokošolsko izobraževanje. Sredstva v obsegu 80 % se pred odhodom v tujino nakažejo na študentov osebni račun. Preostalih 20 % sredstev študent prejme po prihodu iz izmenjave ob predložitvi vseh zahtevanih dokazil in poročil.
Študent se lahko prijavi tudi na razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij, ki za Erasmus študente omogoča pridobitev dodatnih virov sredstev. Razpis poteka vsako leto, in sicer do porabe sredstev. Prijavo na omenjen razpis študentu omogoči mednarodni koordinator.
 
KJE BOM NASTANJEN, KAKO JE S PREHRANO, PREVOZOM …?
 
Pomoč pri nastanitvi, prevozih in kontaktih vam bo nudil mednarodni koordinator. Priporočeno pa je, da si študent na spletnih straneh institucije gostiteljice sam in vnaprej pregleda možnosti za nastanitve ter prevoze pri letalskih in drugih prevoznikih. Letalske karte so mnogo cenejše, če se jih kupi ali rezervira vnaprej.
V kolikor ima študent v tujini kakršnekoli probleme, se lahko vedno obrne na matičnega mednarodnega koordinatorja oz. tudi na Erasmus mednarodnega koordinatorju na instituciji gostiteljici.
 
KAKO JE S ŠTIPENDIJAMI, KI JIH ŽE PREJEMAM?
 
Če prejemam katero koli nacionalno štipendijo, sem za obdobje mobilnosti še vedno upravičen do vseh štipendij in jih obdržim. V kolikor naletim na težave – če bi mi katero koli štipendijo zaradi prejemanja Erasmus pomoči želeli odvzeti – to TAKOJ sporočim Nacionalni agenciji CMEPIUS - (kontakt: erasmus@cmepius.si).
 
KAJ SE ZGODI, ČE NA IZMENJAVO NE ODIDEM ALI SE PREDČASNO VRNEM DOMOV?
 
Če zaradi različnih razlogov (osebnih ali zdravstvenih) študent ne gre na mobilnost, na katero je prijavljen, mora to nemudoma sporočiti mednarodnemu koordinatorju ter povrniti dodeljena in že izplačana Erasmus sredstva. V kolikor se zaradi drugih razlogov študent z izmenjave vrne predčasno, mora prav tako povrniti del sredstev.
 
KAJ STORIM PO IZMENJAVI, KO SE VRNEM DOMOV?
 
Študent začne po izmenjavi na fakulteti z normalnim opravljanjem obveznosti (predavanja, seminarji, ...) oz., če je potrebno, takoj stopiti v stik s posameznimi kliničnimi koordinatorji ali predavatelji.
Študent mora predložiti tudi potrdilo o mobilnosti ali potrdilo o opravljenih obveznostih v tujini, ki ju lahko izda institucija gostiteljica, ali pa mu jih pred odhodom na izmenjavo predloži mednarodni koordinator. Študent lahko izpolni tudi dokument evidentiranja kliničnih intervencij in kompetenc. Vsi ti dokumenti opredeljujejo študentove aktivnosti ter obdobje izmenjave. Na podlagi tega matična institucija prizna študentu v tujini opravljene obveznosti.
Študent pravočasno odda tudi vlogo za priznavanje študijskih obveznosti na Komisijo za študijske zadeve.
Vse kopije stroškov (računov), ki so nastali v zvezi z bivanjskimi in potnimi stroški, je študent dolžan ob vrnitvi predati mednarodnemu koordinatorju.
Vse izmenjave študentov in osebja mednarodni koordinator matične institucije vnese v orodje EU spremljanja mobilnosti Mobility Tool. Ko študent zaključi z izmenjavo in je njegova mobilnost zabeležena v orodju Mobility Tool+, takoj naslednji dan po končani izmenjavi s strani Evropske komisije prejme na svoj e-poštni naslov v izpolnjevanje končno poročilo o mobilnosti. Izpolnjeno poročilo študent odda v e-obliki. Vpogled v poročilo ima mednarodni koordinator preko portala Mobility Tool. Ob koncu izmenjave študent izpolni še Obrazec vrednotenja zadovoljstva z izmenjavo.
 
OSTALE KORISTNE POVEZAVE:
 
Cmepius
Več o programu Erasmus - mobilnost za študente - si lahko preberete tukaj.

Program Erasmus+

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije (možnost pridobitve dodatnih sredstev).

Letalske karte:
http://www.bookingpoint.net/sl/