V okviru FZAB so organizirane katedre kot oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja pedagoškega dela in s pedagoškim delom povezanega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih delavcev. Katedra je zadolžena za razvijanje znanstvenih disciplin in strok s področja delovanja. 

Katedra združuje enega ali več vsebinsko in smiselno združljivih predmetov študijskih programov visokošolskega zavoda. Člani katedre so zaposleni visokošolski učitelji, ki so nosilci posameznega predmeta, zaposleni visokošolski učitelji in strokovni sodelavci - na predmetih katedre, zaposleni znanstveni delavci, vključeni v izvajanje predmetov katedre. Našteti člani katedre so lahko člani več kateder, vendar imajo volilno pravico le v eni katedri, v kateri lahko tudi kandidirajo v primeru volitev za članstvo v Senatu FZAB.

Naloge in pristojnosti kateder so:

 • usklajevanje vsebin učnih načrtov predmetov s področja, ki ga pokriva katedra,
 • razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti, posebej s temeljnimi raziskavami,
 • razvijanje znanstvene discipline, na katerih temelji študijski program, ter znanstvene discipline sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij,
 • skrbijo, da se znanstveno-raziskovalni dosežki in nova spoznanja prenašajo v izobraževalni proces in vnašajo v študijske programe na vseh ravneh študija,
 • sodelojejo pri pripravi študijskih programov in programov raziskovalnega dela,
 • obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastajajo pri izvajanju študijskih programov ter usmerjajo in usklajujejo izobraževalno ter znanstveno-raziskovalno delo s področja katedre,
 • obravnavajo načrte in poročila o izvedbi predmetov za posamezno študijsko leto,
 • spremljajo in analizirajo študijske dosežke in sodežke na znanstveno-raziskovalnem področju članov in sodelavcev katedre ter predlagajo predloge izboljšav,
 • obravnavajo analize študentskih anket in pripravljajo predloge izboljšav izobraževalnega dela,
 • skrbijo za strokovni in znanstven razvoj članov in sodelavcev katedre,
 • predlaganje ustrezne kadrovske zasedbe članov katedre za predmetna področja, ki jih pokriva katedra,
 • v sodelovanju z drugimi katedrami goji intersisciplinarnost,
 • pripravljajo program dela posamezne katedre za naslednje leto,
 • opravljanje drugih nalog, povezanih s študijskim in raziskovalnim delom.


Katedra za zdravstveno nego FZAB
Predstojnica: Marta Smodiš, viš. pred.
Člani katedre so vsi visokošolski učitelji študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS).

Katedra za fizioterapijo FZAB
Predstojnica: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Člani katedre so vsi visokošolski učitelji študijskega programa prve stopnje Fizioterapija (VS).

Katedra za zdravstvene vede FZAB
Predstojnica: prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Člani katedre so vsi visokošolski učitelji študijskega programa druge stopnje Napredne zdravstvene nege (mag./2l.), Promocije zdravja (mag./2l.) in tretje stopnje Zdravstvene vede.