Knjižnica FZAB opravlja knjižnično dejavnost za potrebe pedagoškega in raziskovalnega dela fakultete. Namenjena je visokošolskim učiteljem, visokošolskim sodelavcem, znanstvenim delavcem in sodelavcem ter študentom FZAB.
V tem okviru ima sledeče naloge: 

  • pridobiva, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo za študij in strokovno delo na področju izobraževanja in raziskovanja, ki se izvaja na fakulteti;
  • pridobiva, posreduje in omogoča dostop do bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, potrebnih za delo visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih delavcev fakultete;
  • uvaja študente v iskanje informacij in knjižničnega gradiva potrebnega za študijski proces;
  • sodeluje pri koordinaciji nabave gradiva; 
  • izvaja medknjižnično izmenjavo gradiva z ostalimi knjižnicami;
  • opravlja še druga dela, ki so opredeljena v zakonu o knjižničarstvu oz. poslovanju knjižnic in Poslovniku knjižnice FZAB.


Knjižnica FZAB ima dislocirano enoto v Študijskem središču Ljubljana, ki je glede na nabor knjižničnega gradiva namenjena študentom in izvajalcem študijskih programov, ki se izvajajo v Ljubljani.