Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci ter pogodbeni sodelavci v smislu 4. člena Statuta FZAB, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na FZAB.

Akademski zbor: 

  • izvoli Senat visokošolskega zavoda, 
  • obravnava poročilo Dekana o delu FZAB,
  • daje predloge in pobude Senatu,
  • predlaga Senatu kandidata za Dekana, 
  • opravlja druge naloge določene z odlokom, statutom in drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda.Akademski zbor FZAB v 2021/2022 (redno in dopolnilno zaposleni)

Predsednica: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
Podpredsednica: Andrea Backović Juričan, višja predavateljica 

Ime in priimek
prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
doc. dr. Katja Pesjak
doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Marta Smodiš, viš. pred.
doc. dr. Irena Grmek Košnik
izr. prof. dr. Maja Sočan
doc. dr. Saša Kadivec
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
mag. Miran Rems, viš. pred.
doc. dr. Branko Bregar
Izidor Kern, viš. pred.
Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Andrej Fink, viš. pred.
Marjana Bernot, viš. pred.
Katja Vrankar, pred. 
izr. prof. dr. Mirna Macur
Mateja Bahun, viš. pred.
dr. Marjeta Logar, pred. 
dr. Monika Zadnikar, pred.
doc. dr. Darija Šćepanović
Barbara Benedik, pred. 
Manca Jerman
Laura Stanonik
Tina Šolar
Miomir Krstič
Goran Šepić