Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci ter pogodbeni sodelavci v smislu 4. člena Statuta FZAB, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na FZAB.

Akademski zbor: 

  • izvoli Senat visokošolskega zavoda, 
  • obravnava poročilo Dekana o delu FZAB,
  • daje predloge in pobude Senatu,
  • predlaga Senatu kandidata za Dekana, 
  • opravlja druge naloge določene z odlokom, statutom in drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda.Akademski zbor FZAB v 2023/2024 (redno in dopolnilno zaposleni)

Predsednica: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
Podpredsednica: Andrea Backović Juričan, višja predavateljica 

Ime in priimek
prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
doc. dr. Katja Pesjak
doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Marta Smodiš, viš. pred.
doc. dr. Irena Grmek Košnik
doc. dr. Saša Kadivec
doc. dr. Maja Sočan
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
doc. dr. Branko Bregar
Izidor Kern, viš. pred.
Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Andrej Fink, viš. pred.
Katja Vrankar, pred. 
Marjana Bernot, viš. pred.
izr. prof. dr. Mirna Macur
Mateja Bahun, viš. pred.
dr. Marjeta Logar, pred. 
dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
doc. dr. Darija Šćepanović

Blaži Gregorčič Gabrijela Gala 

Kurbegović Aldin 
Svete Petra 
Svetina Mojca  
Zrnić Maja