Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci ter pogodbeni sodelavci v smislu 4. člena Statuta FZAB, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na FZAB.

Akademski zbor: 

  • izvoli Senat visokošolskega zavoda, 
  • obravnava poročilo Dekana o delu FZAB,
  • daje predloge in pobude Senatu,
  • predlaga Senatu kandidata za Dekana, 
  • opravlja druge naloge določene z odlokom, statutom in drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda.Akademski zbor FZAB v 2019/2020 (redno in dopolnilno zaposleni)

Predsednica: doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Podpredsednica: Sedina Kalender Smajlović, višja predavateljica 

Ime in priimek
prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
doc. dr. Katja Pesjak
Sanela Pivač, viš. pred.
Sedina Kalender Smajlović, viš. pred.
Marta Smodiš, viš. pred.
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
doc. dr. Irena Grmek Košnik
izr. prof. dr. Maja Sočan
doc. dr. Saša Kadivec
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
mag. Miran Rems, viš. pred.
doc. dr. Branko Bregar, viš. pred.
Izidor Kern, viš. pred.
Andrej Fink, viš. pred.
Marjana Bernot, viš. pred.
Katja Vrankar, pred. 
izr. prof. dr. Mirna Macur
Mateja Bahun, viš. pred.
dr. Marjeta Logar, pred. 
dr. Monika Zadnikar, pred.
 
Študenti:
Amir Malkić
Arnela Hodžić
Goran Šepić
Nurije Beqiri