Dekan Fakultete za zdravstvo Angele Boškin zastopa, vodi in predstavlja fakulteto. Dekan je poslovodni organ in strokovni vodja fakultete. 

Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB)  je doc. dr. Sanela Pivač.

Doc. dr. Sanela Pivač je svojo poklicno pot začela v Splošni bolnišnici Jesenice kot diplomirana medicinska sestra in jo nadaljevala kot visokošolska učiteljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Zaključila je podiplomski specialistični študij (smer Splošni management) in magistrski študijski program Zdravstvena nega ter doktorirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani smer Javno zdravje. 

V programu, ki ga je predstavila ob kandidaturi za dekanjo, je izpostavila nadaljnji razvoj fakultete in njenih študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah, prizadevanja za krepitev prepoznavnosti in ugleda fakultete v domačem in mednarodnem okolju ter pomen tesnega povezovanja kliničnega in akademskega okolja. 

Kot docentka na FZAB sodeluje pri izvedbi predmetov na študijskih programih prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS), na študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju ter na študijskem programu druge stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2l.). Je mentorica diplomskih del na prvi stopnji študijskih programov Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) ter somentorica na drugi stopnji študijskega programa Napredna zdravstvena nega (mag./2l.).

Aktivno sodeluje v različnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih ter združenjih. Je članica delovne skupine za področje kliničnega usposabljanja v okviru študijskih programov s področja zdravstvene nege, babištva, farmacije, medicine in dentalne medicine pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Doc. dr. Sanela Pivač je prejemnica zlatega znaka, najvišjega priznanja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za pomembne dosežke na področju zdravstvene oziroma babiške nege. Je članica Strateškega sveta zdravstvene in babiške nege in Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje.