Senat je najvišji strokovni organ fakultete, ki ga izvoli Akademski zbor.

Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so na fakulteti v rednem ali dopolnilnem delovnem razmerju in so nosilci ali sonosilci predmetov tako, da so enakomerno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja, v okviru katerih fakulteta izvaja svoje študijske programe. Člane Senata izvoli Akademski zbor. Dekan/ja je član Senata po funkciji, v kolikor ni voljen član. V kolikor prodekani niso člani Senata, so na seje Senata vabljeni. Predstavnike študentov izvoli Študentski svet. Študenti imajo v Senatu najmanj petino voljenih članov.

Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ima devet  voljenih članov, sedem iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev in dva iz vrst študentov v naslednji sestavi: trije visokošolski učitelji iz modula zdravstvena nega, dva visokošolska učitelja iz modula temeljne vede, dva visokošolska učitelja iz modula družbene vede in dva študenta.

Način volitev članov Senata iz vrst študentov določa pravilnik, ki ga sprejme Študentski svet.

Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela fakultete.

Pristojnosti senata so naslednje: 

 • po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejema Statut FZAB in spremembe Statuta;
 • sprejema notranje akte visokošolskega zavoda;
 • sprejema predloge študijskih programov na vseh bolonjskih stopnjah ter predloge programov za kontinuiran profesionalni razvoj; 
 • sprejema program znanstveno - raziskovalnega in razvojnega dela;
 • sprejema izvedbene načrte izvajanja študijske dejavnosti in znanstveno raziskovalnega ter razvojnega dela;
 • obravnava in sprejema poročila o učinkovitosti študija in poročila o izvedbi znanstveno - raziskovalnega in razvojnega dela visokošolskega zavoda;
 • določa število vpisnih mest na akreditiranih študijskih programih;  
 • izvoli Dekana visokošolskega zavoda;
 • v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca imenuje po tri poročevalce o usposobljenosti kandidata;
 • voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv;
 • določa način sprejemanja tem diplomskih in magistrskih del in znanstvenih del;
 • imenuje komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije in na podlagi ocene te komisije odloča o potrditvi teme doktorske disertacije; 
 • imenuje komisije in delovna telesa Senata ter spremlja njihovo delo;
 • potrjuje dokončne sklepe komisij Senata; 
 • kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah študentov v študijskih zadevah, ko gre za pritožbo zoper odločbo organa na prvi stopnji;
 • obravnava in odloča o mnenjih in predlogih študentskega sveta s področja njegove pristojnosti;
 • skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in razvojnega dela ter sprejema samoevalvacijsko poročilo;
 • oblikuje predloge za priznanja in nagrade;
 • predlaga imenovanja predstavnikov FZAB v strokovne organizacije in organe zunaj FZAB;
 • na predlog Dekana sprejema letni delovni načrt visokošolskega zavoda v okviru svojih pristojnosti;
 • na predlog Dekana daje soglasje k imenovanju predstojnikov kateder, inštitutov/razvojnih centrov, 
 • na predlog Dekana daje soglasje k imenovanju prodekanov FZAB;
 • opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, ustanovitvenim aktom, ali drugimi splošnimi akti in s tem statutom.
   

Člani Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Člani Habilitacijski / znanstveni naziv
dr. Sanela Pivač docentka
dr. Saša Kadivec docentka
dr. Sedina Kalender Smajlović docentka
Andrea Backović Juričan višja predavateljica
dr. Darija Šćepanović docentka
dr. Branko Bregar docent
dr. Brigita Skela Savič redna profesorica, znanstvena svetnica
Dejan Kovač  član

 

Komisije Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

 

Komisija za študijske in študentske zadeve
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović, predsednica,
 • doc. dr. Katja Pesjak,
 • dr. Monika Zadnikar, viš. pred.,
 • Marta Smodiš, viš. pred.,
 • Ema Prusnik, študentka.
   
 Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost
 • doc. dr. Katja Pesjak, predsednica,
 • doc. dr. Sanela Pivač,
 • doc. dr. Branko Bregar,
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik,
 • izr. prof. dr. Mirna Macur.
   
Komisija za izvolitve v nazive
 • doc. dr. Sanela Pivač, predsednica,
 • prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.,
 • doc. dr. Darija Šćepanović,
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
   
Komisija za kakovost in evalvacije
 • Mateja Bahun, viš. pred., predsednica,
 • doc. dr. Saša Kadivec,
 • Marta Smodiš, viš. pred.,
 • Suzana Aupič,
 • Ema Kozel Tomše, študentka.
   
Komisija za diplomska in podiplomska zaključna dela
 • doc. dr. Sanela Pivač, predsednica,
 • Mateja Bahun, viš. pred.,
 • doc. dr. Katja Pesjak,
 • izr. prof. dr. Mirna Macur,
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.,
 • dr. Monika Zadnikar, viš. pred.,
 • Marta Smodiš, viš. pred.
   
Komisija za tutorstvo
 • Marta Smodiš, viš. pred., predsednica, koordinatorica tutorjev učiteljev,
 • dr. Monika Zadnikar, viš. pred., članica, predstavnica visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
 • Ema Kozel Tomše, študentka, koordinatorica tutorjev študentov,    
 • Marjetka Kocijančič, članica. 
   
Komisija za magistrske zadeve
 • doc. dr. Saša Kadivec, predsednica,
 • prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.,
 • doc. dr. Branko Bregar,
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik,
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović.
   
Komisija za doktorski študij
 • prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet., predsednica,
 • izr. prof. dr. Samo Uhan,
 • izr. prof. dr. Mirna Macur,
 • doc. dr. Tit Albreht,
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe.
   
Komisija za publikacije
 • doc. dr. Katja Pesjak, predsednica,
 • doc. dr. Branko Bregar,
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović,
 • Marjetka Kocijančič, članica.
Komisija za disciplinske zadeve
 • Marta Smodiš, viš. pred., predsednica,
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.,
 • Andrea Backović Juričan, viš. pred.,
 • Dejan Kovač, študent.