Upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete, ne more pa sklepati pravnih poslov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki je dano v upravljanje fakulteti s strani ustanovitelja ob ustanovitvi.

Naloge upravnega odbora so zlasti da:  

 • sprejema splošne akte in odločitve, s katerimi se določa uporaba prihodkov FZAB,
 • sprejema letni poslovni in finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo, 
 • nadzira upravljanje s premoženjem visokošolskega zavoda in sprejema temeljne odločitve,
 • odloča o odtujitvi opreme večje vrednosti, ki je v lasti FZAB,
 • določa oziroma oblikuje predloge za prispevke za študij in druge storitve, če niso ali so samo deloma financirane v okviru nacionalnega programa,
 • določa cenik storitev za dejavnosti FZAB,
 • odloča o prošnjah študentov za oprostitev plačila šolnin in drugih prispevkov za študij oziroma odloči o plačevanju v obrokih ter hkrati določi vir iz katerega se bo pokril izpad dohodka iz tega naslova;
 • odloča o drugih zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje FZAB,
 • sprejema sklepe o načinu financiranja pedagoškega dela, ki ni financirano iz nacionalnega programa visokega šolstva,
 • sprejema načrt investicijskih vlaganj in nadzira uresničevanje tega načrta,
 • skrbi za smotrno porabo sredstev, s katerimi razpolaga FZAB,
 • daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
 • potrdi predlog letnega načrta dela in ga predloži v soglasje ustanovitelju. Upravni odbor sestavljajo:

 • 4 predstavniki ustanovitelja,
 • 2 predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost in sta zaposlena na FZAB,
 • 1 predstavnik nepedagoških delavcev visokošolskega zavoda, ki je zaposlen na FZAB,
 • 1 predstavnik študentov.Upravni odbor:

Član/ica UO
UO zastopa s strani
Datum imenovanja/
izvolitev
Datum prenehanja
imenovanja/ izvolitve
Mateja Bahun, viš. pred., predsednica FZAB - drugi 28. 11. 2022 10. 11. 2024
Mateja Drobič ustanovitelj 2. 2. 2023 1. 2. 2027
Saša Humar ustanovitelj 2. 2. 2023  1. 2. 2027 
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović FZAB - drugi 28. 11. 2022 10. 11. 2024
Irena Kolbl, namestnica predsednice ustanovitelj 2. 2. 2023 1. 2. 2027
Maja Babić FZAB - drugi 12. 7. 2023 10. 11. 2024
Goran Šepić ustanovitelj 2. 2. 2023 1. 2. 2027
Tina Šolar študentka 13. 05. 2022 12. 05. 2024