POSLANSTVO
 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je samostojni visokošolski zavod, ki izobražuje in usposablja študente prve bolonjske stopnje zdravstvene nege in fizioterapije za izvajanje varne in kakovostne obravnave pacientov. Študente na podiplomskih študijskih programih izobražuje za zagotavljanje ustreznih kadrovskih kapacitet na področjih uresničevanja politike krepitve zdravja v Sloveniji. Kot raziskovalna ustanova razvija stroko, izvaja raziskovalno delo in prenaša rezultate raziskav v klinično prakso.

VIZIJA
 
Vizija fakultete temelji na vrednotah kot so partnerstvo, znanje in razvoj. Želimo:
- biti vodilna fakulteta na področju izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega povezovanja v zdravstveni negi, fizioterapiji, promociji zdravja in managementu v zdravstvu;
- ustvarjati znanja za profesionalizacijo zdravstvenih strok in znanstveno uveljavljanje zdravstvenih ved v Sloveniji;
- usmerjati študente v zavzeto delo in izpolnjevanje študijskih obveznosti;
- zagotavljati pozitivno organizacijsko klimo med vsemi deležniki na fakulteti;
- zagotavljati materialne in kadrovske vire za dobrobit fakultete;
- ohranjati temeljne vrednote kot so partnerstvo, znanje in razvoj.
 

VREDNOTE

Temeljne vrednote na katerih gradimo kulturo FZAB so partnerstvo, znanje in razvoj.


Temeljna izhodišča vizije razvoja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Študijski programi 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin želi postati najbolj kakovostna fakulteta pri vseh študijskih programih, ki jih izvaja. To so programi zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja in zdravstvenih ved. Od leta 2017 izvajamo tudi edinstven doktorski študij Zdravstvene vede, ki vključuje tri smeri (Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management) in pri katerem sodelujejo uveljavljeni domači ter mednarodni visokošolski učitelji in raziskovalci. 

Lik študenta in diplomanta
Študenti in diplomanti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so prepoznani po celovitosti znanja in veščin ter sposobnostih holistične obravnave pacienta, integraciji svojega delovanja v zdravstvenem timu in vključevanju ter vodenju zahtevnih strokovnih in sistemskih problemov v zdravstvu glede na stopnjo dosežene izobrazbe. 

Stremimo k odlični zaposljivosti diplomantov na prvi stopnji študija ter odlični usposobljenosti in prepoznavnosti magistrskih diplomantov na področju aplikativnega raziskovanja, naprednih oblik dela in izboljševanja klinične prakse. Doktorandi fakultete bodo pomembno prispevali k razvoju novih znanj na področju zdravstvenih ved v mednarodnem in domačem prostoru, kar bo imelo učinke na razvoj znanosti in uporabe novih spoznanj v zdravstvenem sistemu in širše.

Raziskovanje in razvoj
Temelj razvoja fakultete je nenehna krepitev znanstveno raziskovalnega dela (temeljnega in aplikativnega) na področju delovanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, katerega rezultati morajo obogatiti klinično delovanje v zdravstvenih zavodih, zdravstveni politiki in zdravstvu kot sistemu in biti podlaga za razvoj novih programov in biti objavljeni v domači in tuji periodiki. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin izvaja znanstvenoraziskovalno dejavnost, je članica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih. Fakulteta raziskovanje razume kot temeljno dejavnost, ki bogati pedagoško delo, daje priložnosti posodabljanja in razvoja študijskih programov ter omogoča prispevek fakultete k razvoju znanstvenih disciplin, na katerih deluje in izvaja študijske programe.    

Mednarodna vpetost
V mednarodnem merilu želi Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstvene nege in zdravstva. Fakulteta za zdravstvo se doma in v tujini povezuje z uglednimi ustanovami na področju, kjer deluje sama in širše. Povezovanje z mednarodnimi strokovnjaki in njihova vključitev v pedagoško in raziskovalno delo je temelj za doseganje izobraževalnih ciljev na programu druge stopnje. Mednarodno vpetost  se izvaja preko razširjene Erasmus listine in več kot dvajsetih mednarodnih Erasmus sporazumov ter bilateralnih sporazumov.  

Vpetost v okolje
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin stremi k odlični vpetosti v okolje gorenjske in osrednjeslovenske regije. V zdravstvenih zavodih obeh regij izvaja klinično usposabljanje študentov, izvaja skupne raziskovalne in razvojne projekte, organizira strokovna in znanstvena srečanja preko Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo. Učne baze omogočajo integracijo teorije in prakse, zato je partnerstvo nujno. Visokošolski učitelji morajo biti v kontaktu z neposredno prakso in morajo spremljati razvoj posameznega strokovnega področja ter nenehno posodabljati teoretične in praktične vsebine predmetov v skladu s sprejetimi strokovnimi doktrinami in smernicami. Kakovostno delovanje in povezovanje visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev v učnih bazah je temelj za doseganje izobraževalnih ciljev študijskih programov.  
Pomembno vlogo ima povezovanje fakultete z regijskim okoljem in drugimi nosilci razvoja, predlaganje projektov, ki so povezani s potrebami zdrave in bolne populacije, pomembna pa je tudi integracija fakultete v zdravstveno-vzgojne in druge aktivnosti za dvig zdravja populacije in razvoj sistema zdravstvenega varstva.

Kadri

Za izvajanje dejavnosti zaposluje in razvija visokošolske učitelje in sodelavce ter zaposlenim omogoča študij za dvig ravni izobrazbe. Na letni ravni izvaja obvezna izobraževanja s področja didaktike in sodobnih pristopov učenja. Svojo dejavnost izvaja v skladu s področno zakonodajo, pravili, merili, navodili in EU direktivo za regulirane poklice. 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ima sodobno opremljene prostore za izvajanje dejavnosti na sedežu šole in dislocirani enoti v Ljubljani. 

Kakovost

Za zagotavljanje nenehnega spremljanja in izboljševanja kakovosti dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin deluje delovno telo Senata - Komisija za kakovost in evalvacije. Takratna Fakulteta za zdravstvo Jesenice je  17. 5. 2012 s strani SIQ pridobila standarda ISO  9001:2015 in KzP MODEL:2016 (takrat še ISO 9001:2008 in KzP MODEL:2008), kar jo umešča v skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti.

Družbena odgovornost
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin želi postati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka izobraževanja in prenosa znanja iz področja zdravstvene nege in zdravstva. Z znanstvenoraziskovalnim razvojem, razvojem novih programov, mednarodnim povezovanjem in razvojem visokošolskih učiteljev želi postati del univerzitetnega prostora v Sloveniji.
Za uresničevanje vizije razvoja fakulteta zaposluje in razvija visokošolske učitelje in njihove sodelavce, ki v svoje delo vnašajo inovativnost, sodobne metode poučevanja in raziskovanja ter gradijo partnerski odnos s študenti na osnovi aktivnega vključevanja študentov v izvajanje študijskih programov. Pri izvajanju naštetih dejavnosti se fakulteta povezuje z domačimi in s tujimi strokovnjaki, ki delujejo na različnih znanstvenih disciplinah, s primerljivimi šolami doma in v tujini in z domačimi ter s tujimi strokovnimi združenji na področjih izvajanih študijskih programov in znanstvenoraziskovalnih projektov. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin stremi k temu, da svojo dejavnost izvaja kakovostno, mednarodno primerljivo, etično in učinkovito. Temeljne vrednote od začetka delovanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so partnerstvo, znanje, razvoj. Te dimenzije so vpete v vse elemente delovanja fakultete. 

 INOVACIJE NA FZAB:

 • Strokovni seminar z imenom Dan Angele Boškin -  v letu 2007 smo v sodelovanju s Splošno bolnišnico Jesenice organizirali 1. strokovni seminar na temo kakovosti.
 • Šole za klinične mentorje – začetek leta 2007. Šola za klinične mentorje je namenjena kliničnim mentorjem s ciljem izpopolnjevanja znanj na področju mentorstva študentom zdravstvene nege in zdravstvenih strok.
 • Modeli kliničnega mentorstva začetek leta 2007 z različnimi modeli kliničnega mentorstva: 80% mentorstvo izvaja mentor FZAB, 20% klinični mentor v učni bazi; 30% mentorstvo izvaja mentor FZAB, 70% klinični mentor v učni bazi ali 100% mentorstvo izvaja klinični mentor v učni bazi. Organizacija modelov kliničnega mentorstva je bila uvedena z namenom doseči kakovostno izvedbo kliničnega usposabljanja. Klinično usposabljanje vodijo in koordinirajo habilitirani visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, pri izvajanju sodelujejo habilitirani strokovni sodelavci in klinični mentorji iz učnih baz, ki jih fakulteta kontinuirano izobražuje in usposablja za področje kliničnega mentorstva. Od leta 2019 se izvaja le 100% mentorstvo s strani kliničnega mentorja v učni bazi.
 • Mednarodna znanstvena konferenca – začetek leta 2008. Pobuda je izšla iz poslanstva in vizije FZAB, tako je prišlo do 1. mednarodne znanstvene konference, ki je bila poimenovana Teorija, raziskovanje in praksa – trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega. Hkrati pa je mednarodna znanstvena konferenca, takrat še Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ena izmed pomembnih vzpodbud za znanstveni razvoj zdravstvene nege v Sloveniji.
 • Študentska konferenca - začetek leta 2008. Študentska konferenca je namenjena študentom zdravstvene nege in zdravstvenih strok s ciljem vključevanja v raziskovanje in predstavitev rezultatov raziskovalnega dela, podajanja številnih novih idej in predlogov za napredek v sodobni zdravstveni obravnavi. Z dokazi podprta praksa omogoča izboljšave na področju varne in kakovostne zdravstvene obravnave. Študentska konferenca temelji na povezovanju študentov zdravstvenih ved, krepitev sodelovanja med zdravstvenimi poklici je potrebno krepiti že skozi sam študijski proces. Raziskovanje študentov zdravstvenih ved predstavlja pomemben doprinos na področju zagotavljanja kakovostne skrbi za paciente in krepitve zdravja.
 • Moja kariera – Quo Vadis – začetek leta 2008, je organizirana kot dogodek, ki je namenjen prikazu povezovanj in razvoju zdravstvenih strok in razvoja zdravstvenih poklicev.
 • Šola raziskovanja – začetek leta 2009, kjer se gradi raziskovalno znanje zaposlenih na fakulteti, magistrskih in doktorskih študentov in zainteresiranih zunanjih udeležencev, s sodelovanjem domačih in tujih strokovnjakov na področju raziskovanja.
 • Prisega Angele Boškin – začetek leta 2012. Oblikovana za diplomante programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in predstavljena na dnevih medicinskih sester in babic 9. -10. 5. 2012. Zbornica - Zveza je prisego Angele Boškin priporočila kot prisego diplomantov programa 1. stopnje Zdravstvena nega vseh visokošolskih zavodov, ki izvajajo program prve stopnje Zdravstvena nega. 
 • Klinično popoldne – začetki segajo v leto 2013, na pobudo fakultete, takrat še pod imenom Fakultete za zdravstvo Jesenice, da bi študenti FZAB v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske predstavljali diplomska dela iz izbranega, aktualnega področja.
 • Naj mentor v zdravstveni negi – začetek leta 2015. Naj mentor je inovativni pristop, ki je osnovan na NMC standardih in ki spodbuja klinične mentorje k še bolj zavzetemu in odgovornemu delu s študenti zdravstvene nege.
 • Šola za klinične mentorje začetnike - začetek leta 2018. Šola za klinične mentorje začetnike je namenjena kliničnim mentorjem začetnikom s ciljem pridobitve potrebnih znanj za delo s študenti zdravstvene nege in zdravstvenih strok.
 • Spremljanje doseganja kompetenc diplomantov programa 1. stopnje Zdravstvena nega (VS) – začetek leta 2019. Spremljamo doseganje kompetenc po vzoru EFN kompetenčnega okvirja.
 • Program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju – začetek leta 2019. Študijski program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju je ovrednoten z 60 ECTS. Akreditirani program FZAB se izvaja dva semestra in daje napredna temeljna strokovna znanja in praktične izkušnje na področju mentorstva.
 • Prisega za diplomante študijskega programa Fizioterapija (VS) – začetek leta 2021. Prisega gradi na podobi in ugledu poklica fizioterapije ter spodbuja spoštovanje stroke.