POSLANSTVO

Ustvarjamo, posredujemo in razširjamo znanja za zagotavljanje kakovostne, varne in učinkovite zdravstvene obravnave.

VIZIJA

Vodilna fakulteta na področju izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega povezovanja v zdravstveni negi, fizioterapiji, promociji zdravja in managementu v zdravstvu. Fakulteta, ki ustvarja znanja za profesionalizacijo zdravstvenih strok in znanstveno uveljavljanje zdravstvenih ved v Sloveniji.

VREDNOTE

Temeljne vrednote na katerih gradimo kulturo FZAB so partnerstvo, znanje in razvoj.


Temeljna izhodišča vizije razvoja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Študijski programi 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin želi postati najbolj kakovostna fakulteta pri vseh študijskih programih, ki jih izvaja. To so programi zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja in zdravstvenih ved. Od leta 2017 izvajamo tudi edinstven doktorski študij Zdravstvene vede, ki vključuje tri smeri (Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management) in pri katerem sodelujejo uveljavljeni domači ter mednarodni visokošolski učitelji in raziskovalci. 

Lik študenta in diplomanta
Študenti in diplomanti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so prepoznani po celovitosti znanja in veščin ter sposobnostih holistične obravnave pacienta, integraciji svojega delovanja v zdravstvenem timu in vključevanju ter vodenju zahtevnih strokovnih in sistemskih problemov v zdravstvu glede na stopnjo dosežene izobrazbe. 

Stremimo k odlični zaposljivosti diplomantov na prvi stopnji študija ter odlični usposobljenosti in prepoznavnosti magistrskih diplomantov na področju aplikativnega raziskovanja, naprednih oblik dela in izboljševanja klinične prakse. Doktorandi fakultete bodo pomembno prispevali k razvoju novih znanj na področju zdravstvenih ved v mednarodnem in domačem prostoru, kar bo imelo učinke na razvoj znanosti in uporabe novih spoznanj v zdravstvenem sistemu in širše.

 


Raziskovanje in razvoj
Temelj razvoja fakultete je nenehna krepitev znanstveno raziskovalnega dela (temeljnega in aplikativnega) na področju delovanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, katerega rezultati morajo obogatiti klinično delovanje v zdravstvenih zavodih, zdravstveni politiki in zdravstvu kot sistemu in biti podlaga za razvoj novih programov in biti objavljeni v domači in tuji periodiki. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin izvaja znanstvenoraziskovalno dejavnost, je članica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih. Fakulteta raziskovanje razume kot temeljno dejavnost, ki bogati pedagoško delo, daje priložnosti posodabljanja in razvoja študijskih programov ter omogoča prispevek fakultete k razvoju znanstvenih disciplin, na katerih deluje in izvaja študijske programe.    

Mednarodna vpetost
V mednarodnem merilu želi Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstvene nege in zdravstva. Fakulteta za zdravstvo se doma in v tujini povezuje z uglednimi ustanovami na področju, kjer deluje sama in širše. Povezovanje z mednarodnimi strokovnjaki in njihova vključitev v pedagoško in raziskovalno delo je temelj za doseganje izobraževalnih ciljev na programu druge stopnje. Mednarodno vpetost  se izvaja preko razširjene Erasmus listine in več kot dvajsetih mednarodnih Erasmus sporazumov ter bilateralnih sporazumov.  

Vpetost v okolje
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin stremi k odlični vpetosti v okolje gorenjske in osrednjeslovenske regije. V zdravstvenih zavodih obeh regij izvaja klinično usposabljanje študentov, izvaja skupne raziskovalne in razvojne projekte, organizira strokovna in znanstvena srečanja preko Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo. Učne baze omogočajo integracijo teorije in prakse, zato je partnerstvo nujno. Visokošolski učitelji morajo biti v kontaktu z neposredno prakso in morajo spremljati razvoj posameznega strokovnega področja ter nenehno posodabljati teoretične in praktične vsebine predmetov v skladu s sprejetimi strokovnimi doktrinami in smernicami. Kakovostno delovanje in povezovanje visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev v učnih bazah je temelj za doseganje izobraževalnih ciljev študijskih programov.  
Pomembno vlogo ima povezovanje fakultete z regijskim okoljem in drugimi nosilci razvoja, predlaganje projektov, ki so povezani s potrebami zdrave in bolne populacije, pomembna pa je tudi integracija fakultete v zdravstveno-vzgojne in druge aktivnosti za dvig zdravja populacije in razvoj sistema zdravstvenega varstva.

Kadri

Za izvajanje dejavnosti zaposluje in razvija visokošolske učitelje in sodelavce ter zaposlenim omogoča študij za dvig ravni izobrazbe. Na letni ravni izvaja obvezna izobraževanja s področja didaktike in sodobnih pristopov učenja. Svojo dejavnost izvaja v skladu s področno zakonodajo, pravili, merili, navodili in EU direktivo za regulirane poklice. 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ima sodobno opremljene prostore za izvajanje dejavnosti na sedežu šole in dislocirani enoti v Ljubljani. 

Kakovost

Za zagotavljanje nenehnega spremljanja in izboljševanja kakovosti dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin deluje delovno telo Senata - Komisija za kakovost in evalvacije. Takratna Fakulteta za zdravstvo Jesenice je  17. 5. 2012 s strani SIQ pridobila standarda ISO  9001:2015 in KzP MODEL:2016 (takrat še ISO 9001:2008 in KzP MODEL:2008), kar jo umešča v skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti.

Družbena odgovornost
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin želi postati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka izobraževanja in prenosa znanja iz področja zdravstvene nege in zdravstva. Z znanstvenoraziskovalnim razvojem, razvojem novih programov, mednarodnim povezovanjem in razvojem visokošolskih učiteljev želi postati del univerzitetnega prostora v Sloveniji.
Za uresničevanje vizije razvoja fakulteta zaposluje in razvija visokošolske učitelje in njihove sodelavce, ki v svoje delo vnašajo inovativnost, sodobne metode poučevanja in raziskovanja ter gradijo partnerski odnos s študenti na osnovi aktivnega vključevanja študentov v izvajanje študijskih programov. Pri izvajanju naštetih dejavnosti se fakulteta povezuje z domačimi in s tujimi strokovnjaki, ki delujejo na različnih znanstvenih disciplinah, s primerljivimi šolami doma in v tujini in z domačimi ter s tujimi strokovnimi združenji na področjih izvajanih študijskih programov in znanstvenoraziskovalnih projektov. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin stremi k temu, da svojo dejavnost izvaja kakovostno, mednarodno primerljivo, etično in učinkovito. Temeljne vrednote od začetka delovanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so partnerstvo, znanje, razvoj. Te dimenzije so vpete v vse elemente delovanja fakultete.