Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. Fakulteta je bila akreditirana pri Svetu RS za visoko šolstvo v septembru 2006 kot Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, s pedagoškim procesom je pričela v študijskem letu 2007/2008. V sedmih letih delovanja smo uspeli doseči zahtevne pogoje, ki jih je presojala Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in se preoblikovati v fakulteto. FZJ je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju pravna naslednica VŠZNJ od 8. 7. 2014. V razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je vpisana od 28. 8. 2014 dalje.
Fakulteta za zdravstvo Jesenice se je decembra 2016 preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Okrožno sodišče v Kranju je izdalo sklep opr. št. Srg 2016/55282 z dne 28. 12. 2016 o vpisu spremembe pri subjektu vpisa Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin v sodni register.

Pobudnik za ustanovitev šole sta bili Občina Jesenice in Splošna bolnišnica Jesenice, projekt ustanavljanja šole je koordinirala Občina Jesenice preko Razvojne agencije zgornje Gorenjske.

Fakulteta je nastala zaradi velikega pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester v regiji, želje občine, da pridobi visokošolski program, in zaradi pripravljenosti zdravstvenih zavodov v gorenjski in osrednjeslovenski regiji, da sprejmejo izziv postati učna baza in sodelovati s šolo. Izhodišče za ustanovitev fakultete predstavlja raziskava Inštituta za varovanje zdravja RS, Analiza preskrbljenosti z medicinskimi sestrami ter ovrednotenje stopenjskih ukrepov in projekcij do leta 2033 (Albreht, 2004). Raziskava opredeli, da je v Sloveniji po takratnih projekcijah potrebno pridobiti dodaten visokostrokovni kader v zdravstveni negi z uvozom štiridesetih diplomiranih medicinskih sester na leto in s 15% povečanjem vpisa na takratnih treh visokih šolah. Šole so povečale vpis, medtem, ko do uvoza kadrov ni prišlo, zato je bila leta 2006 podprta ideja o ustanovitvi četrte visoke šole v Sloveniji.

V slovenskem prostoru je ustanavljanje šole kot prvo podprlo Ministrstvo za zdravje, prav tako je bilo ustanavljanje šole podprto s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (sedaj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego in Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Strokovna skupina je pričela s pripravo izhodišč za akreditacijo šole in programa v novembru 2005. Akreditacijski postopki so potekali na Svetu za visoko šolstvo RS v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ter direktivami EU na tem področju: Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, Merila za prehode med študijskimi programi in Direktiva EU 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Strasbourg, 7. 9. 2005).

Z vpisom 70 rednih in 60 izrednih študentov je šola začela izvajati visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v študijskem letu 2007/2008. V tistem času je to bil prvi tovrstni akreditirani študijski program Zdravstvene nege, ki je usklajen z Evropsko direktivo in Bolonjsko deklaracijo.

Za tem je sledil intenziven razvoj šole tako na področju razvoja novih programov, raziskovalnega in razvojnega dela ter mednarodnega sodelovanja.