Izhodišča za pripravo načrta dela Centra za kakovost in evalvacije izhajajo iz smernic in standardov, ki so opredeljeni v podlagah za program dela in ki izvirajo iz:

 • Zakona o visokem šolstvu (ZViS - UPB7),
 • Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-I),
 • Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20),
 • Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (2014),
 • Direktive 2005/36 ES, Direktive 2013/55 EU,
 • Standardov Nursing & Midwifery Council (2010),
 • Standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (2005),
 • Usmeritev European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA),
 • Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 – 2020 (ReRIS11-20),
 • Sistema vodenja kakovosti v vzgoji in izobraževanju (KzP: MODEL 2008) in
 • sistemu vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2008.