Temeljno etično vodilo pri delu Centra za kakovost in evalvacije bo usmerjeno v odgovornost za kakovostno delovanje centra, pri čemer bodo upoštevani interesi vseh uporabnikov, ki na kakršen koli način vstopajo v delovanje s FZJ. Pri delu Centra za kakovost in evalvacije nas bodo usmerjale vrednote, ki bodo oblikovane na osnovi neodvisnosti, strokovnosti, zavezanosti k napredku, učinkovitosti, uspešnosti in na utrjevanju kulture nenehnega izboljševanja vseh procesov in postopkov dela. Preko jasno oblikovane politike vodstva FZJ bomo v okviru Centra za kakovost in evalvacije razvili in vzpostavili ustrezen sistem lastnih kazalnikov spremljanja in nenehnega izboljševanja kakovosti na osnovi veljavnih standardov in smernic v visokem šolstvu. Podpirali bomo dialog na področju akademske skupnosti, študentov, ožje in širše zainteresirane javnosti s ciljem vključenosti v oblikovanje posameznih postopkov v procesu zagotavljanja in nenehnega izboljševanja kakovosti. Sodelovanje bo temeljilo na odprtosti, odgovornosti, na strokovnih pristopih in na spoštovanju vsakega posameznika in strokovnih predlogov. Prizadevanja bodo usmerjena v to, da bo Center za kakovost in evalvacije skupaj z zaposlenimi na FZJ oblikoval, prenesel in udejanjil vizijo na področju kakovosti, saj se zavedamo, da je učinkovost najvišja, kadar zaposleni razumejo vizijo in kadar se čutijo soavtorji vizije.