Na fakulteti je razvoj zaposlenih pomembna strateška usmeritev. Zavzemamo se zato, da so visokošolski učitelji v stiku s kliničnim okoljem, saj na ta način lahko nenehno vnašajo v izobraževalni proces novosti in spoznanja iz kliničnega dela, s čemer se odlično povezuje teoretično znanje in klinično usposabljanje. Večina visokošolskih učiteljev, nosilcev predmetov je na šoli redno ali dopolnilno zaposlenih, le manjši del pedagoško dejavnost se izvaja preko pogodb o avtorskem delu. Z rednimi in dopolnilnimi zaposlitvami fakulteta zagotavlja vključenost zaposlenih v posredno pedagoško dejavnost, kot je delovanje kateder, komisij, razvojne in raziskovalne dejavnosti. V prihodnosti si želimo uvesti model deljenega zaposlovanja do 100%, kar v Sloveniji še ni razvita praksa, se pa v tujini izkazuje kot uspešen model zaposlovanja na visokošolskih programih iz področja zdravstva.