doc. dr. Branko Bregar

Bregar Branko Email: brane.bregar@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega in duševno zdravje

Kratek življenjepis

Diplomiral na Visoki šoli za zdravstvo in si pridobil naziv diplomiranega zdravstvenika. Znanstveni magisterij je zaključil na Fakulteti za management. Magistriral je s temo Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri oblikovanju politike zdravstvenega sistema. Doktorat znanosti je končal na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani na znanstvenem področju Socialne medicine.

Poklicno pot je pričel na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani, kjer je zaposlen na delovnem mestu glavnega zdravstvenika Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. Področje strokovnega dela obsega psihiatrično zdravstveno nego, s poudarkom na odvisnosti od psihoaktivnih substanc, managementu v zdravstvu ter javnega zdravja. Poleg tega je aktiven tudi na različnih področjih, bil je predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in član Sveta Vlade R Slovenije za duševno zdravje. Od leta 2009 naprej je član Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego (RSKZBN), ki velja za najpomembnejše svetovalno telo ministra za zdravje na strokovnem področju zdravstvene in babiške nege, v obdobju od leta 2015 do leta 2019 je bil predsednik. V letu 2016 je bil kot predsednik (RSKZBN) imenovan v delovno skupino Ministrstva za zdravje, ki je pripravila izhodišča za dokument razmejitve kompetenc in aktivnosti izvajalcev zdravstvene nege, ki je prvič v zgodovini države postal tudi zakonska materija. Vseskozi je aktiven na področju standardov in normativov v zdravstveni negi, je tudi soavtor priročnika Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege. Aktiven je tudi na Zbornici zdravstvene in babiške nege v različnih delovnih telesih: član Delovne skupine za pripravo Strategije razvoja zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v R Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2020, vodja Delovne skupine za pripravo osnutka Zakona o dejavnosti zdravstvene in babiške nege in član Strateškega sveta za pripravo Zakona v zdravstveni in babiški negi. V letu 2019-2020 je pri MInistrstvu za zdravje vodil  Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb Zakona o duševnem zdravju.     

Dr. Branko Bregar je nosilec in izvajalec predmeta Zdravstvena nega in duševno zdravje na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega in izvajalec predmetov Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi in Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo. Na študijskem programu druge stopnje Zdravstvene nege in Promocije zdravja je mentor in soizvajalec pri predmetu Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi in Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja. Sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.
 

 


Curriculum Vitae

He graduated on the Faculty of Health Sciences with the title of RN. He completed his scientific master's degree at the Faculty of Management. Doctorate of science was completed at the Medical Faculty of the University of Ljubljana in the scientific field of Social Medicine.

He began his career at the University Psychiatric Clinic in Ljubljana, where he is employed as the chief nurse of the Centre for the Treatment of Drug Addiction. The field of professional work includes psychiatric nursing, with an emphasis on addiction, management in health care and public health. In addition, he is also active in various fields, he was the president of the professional nurses in the Psychiatry and a member of the Council of the Government of the Republic of Slovenia for Mental Health. Since 2009 he has been a member of the Extended Advisory Board for Nursing care with the Ministry of Health, which is considered the most important advisory body of the Minister of Health in the field of nursing and midwifery, in the period from 2015 to 2019 he was president. In 2016, he was in the working group of the Ministry of Health, they prepared the starting points for the competencies and activities of nursing care providers, which for the first time became a legal matter. He is always active in many fields which are appointed development in nursing, he is also the co-author of the manual Slovenian categorization of the complexity of hospital nursing. He is also active in the Chamber of Nursing and Midwifery in various working bodies.

Dr. Branko Bregar is the main course instructor for subject Nursing and Mental Health at the first Bologna study program and the lecturer in the areas of research in nursing and evidence-based nursing practises. In the second Bologna study program he is lecturer in the areas of Evidence-Supported Work.
 


Bibliografija/COBISS