dr. Vesna Čuk, prof. zdr. vzg. , viš. pred.

Čuk Vesna Email: vcuk@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 371
Govorilne ure: Sreda in četrtek popoldan po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Etika in filozofija dzravstvene nege z zdravstveno zakonodajo
Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja
 (sonosilka)

Kratek življenjepis

Dr. Vesna  Čuk je doktorica edukacijskih znanosti, magistrica znanosti managementa kakovosti, profesorica zdravstvene vzgoje ter višja medicinska sestra, specialistka psihiatrične zdravstvene nege. Dolgoletne izkušnje je pridobila v Psihiatrični bolnišnici Idrija, kjer je opravljala različna zahtevna dela in naloge s področja organizacije in vodenja zdravstvene nege, kakovosti in izobraževanja. Od leta 2011 do 2015 je bila zaposlena na UP Fakulteti za vede o zdravju kot višja predavateljica in nosilka predmetov Zdravstvena nega in mentalno zdravje, Supervizija v zdravstveni negi ter Etika in filozofija zdravstvene nege. Ukvarja se z raziskovanjem in proučevanjem procesov poučevanja in učenja v kliničnem okolju, razvojem mentorske vloge in kompetenc, zanima jo področje komunikacije, medsebojnih odnosov, timskega dela, terapevtske komunikacije in izkustvenega učenja ter področje obvladovanja kakovosti v zdravstvu. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilka predmeta Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo in sonosilka predmeta Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja. Sodeluje pri izvedbi predmetov Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajoMetodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja ter Zdravstvena nega in mentalno zdravje na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega. Sodeluje pri izvedbi predmeta Duševno zdravje na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega.


Bibliografija/COBISS