doc. dr. Irena Grmek Košnik

Grmek Košnik Irena Email: igrmekkosnik@fzab.si
Govorilne ure: Pol ure pred izpitom, po predhodni najavi po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo

Nosilec predmetov na II. stopnji

Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb (sonosilka)

Kratek življenjepis

Prim. dr. Irena Grmek Košnik je leta 1989 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1997 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani opravila podiplomski študij iz hospitalne higiene. Leta 1998 je dosegla naziv magister mikrobiologije na Biotehniški in Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter opravila specialistični izpit iz klinične mikrobiologije. Leta 2007 je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Optimizacija jemanja in obdelave nadzornih brisov za odkrivanje kolonizacije z MRSA. Leta 2008 je opravila specialistični izpit iz javnega zdravja in tečaj za vodilne presojevalce po ISO 9001/2000. Trinajst let do reorganizacije je vodila Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Sedaj je zaposlena v Oddelku za medicinsko mikrobiologijo Kranj, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Je članica razširjenega kolegija (RSK) za klinično mikrobiologijo, od leta 2003 do 2009 je bila članica nacionalne komisije za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (NAKOBO), od 2014 je članica Strokovnega sveta za javno zdravje. Je članica nacionalne Komisije za smiselno rabo protimikrobnih zdravil in Slovenske komisije za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila in članica Evropskega združenja za klinično mikrobiologijo in infekcijske bolezni (ESCMID), Sekcije za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije ter Sekcije za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilka in izvajalka predmeta Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo. Na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega pa je nosilka predmeta Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb.  Je članica Senata FZAB.


Curriculum Vitae

Prim. dr. Irena Grmek Košnik graduated from the Faculty of Medicine at University of Ljubljana in 1989. In 1997 she completed a postgraduate study in hospital hygiene at the Medical Faculty of the University of Ljubljana. In 1998 she obtained the title of Master of Microbiology at the Biotechnical and Medical Faculty of the University of Ljubljana and passed the specialist exam in clinical microbiology. In 2007 she defended her doctoral dissertation entitled Optimizing the Taking and Processing of Control Swabs to Detect Colonization with MRSA. In 2008 she passed the specialist exam in public health and the course for leading auditors according to ISO 9001/2000. From 2001 to 2013, until the reorganization, she headed the Kranj Health Care Institute. She is currently employed in National Laboratory for Health, Environment and Food in the Department of Medical Microbiology in Kranj. She is currently a member of the Extended College (RSK) for Clinical Microbiology, she was a member of the National Commission for the Control and Prevention of Nosocomial Infections (NAKOBO) from 2003 to 2009, and since 2014 she has been a member of the Expert Council for Public Health. She is a member of the National Commission for the Sensible Use of Antimicrobials, the Slovenian Commission for Antimicrobial Susceptibility, the European Association for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), the Section for Clinical Microbiology and Hospital Infections, and the Section for Preventive Medicine at the Slovenian Medical Association. At the Faculty of Health Angela Boškin, she teaches and implements the course on Prevention and Control of Infections in Health Care with Microbiology. In the study program of the second level of Nursing, she teaches the subject Epidemiology and Control of Nosocomial Infections. She is a member of the FZAB Senate.


Bibliografija/COBISS