doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Jeriček Klanšček Helena Email: helena.jericek@nijz.si

Nosilec predmetov na II. stopnji

Promocija zdravja (sonosilka)
Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja (nosilka)
Zdravje otrok in mladostnikov (nosilka)

Kratek življenjepis

Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček je po izobrazbi doktorica socialne pedagogike in je docentka za promocijo zdravja. Doktorski študij je zaključila leta 2003, v okviru katerega je raziskovala sodobne oblike povezovanja ljudi – zdrave skupnosti. Od 1998 do leta 2004 je bila zaposlena na Inštitutu Jožef Stefan na Centru za zunajšolsko izobraževanje kot mlada raziskovalka, od leta 2004 pa je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kot nacionalni ekspert s področja javnega zdravja. Je nacionalna koordinatorica mednarodne študije Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC). Ukvarja se z raziskovanjem zdravja otrok in mladih, s krepitvijo zdravja, z duševnim zdravjem in drugimi izzivi sedanjega časa. Ima veliko izkušenj z vodenjem delavnic in seminarjev za različne ciljne skupine. Predava na različnih fakultetah in je (so)avtorica več kot 10 knjig in več kot 100 člankov.


Curriculum Vitae

Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček holds a doctorate in social pedagogy and is an assistant professor for health promotion. She completed her doctoral studies in 2003 when she researched modern forms of connecting people – healthy communities. From 1998 to 2004 she was employed as a young researcher at the Jožef Štefan Institute at the Center for Extracurricular Education. From 2004 she works at the National Institute of Public Health as a national expert in the field of public health. She is also the national coordinator of the International Study of Health Behavior in School-Aged Children (HBSC). She is involved in researching the health of children and adolescents, health and mental health promotion, and other current challenges. She has extensive experience in conducting workshops and seminars for various target groups, lectures at various faculties and is the (co)author of more than 10 books and more than 100 articles.


Bibliografija/COBISS