Gordana Lokajner, univ. dipl. org., pred.

Lokajner Gordana

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo (sonosilka)

Kratek življenjepis

Diplomirala je na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana in si pridobila naziv diplomirane medicinske sestre. Leta 2006 je diplomirala na Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Od leta 2008 ja vpisana na Fakulteti za management Koper, Univerze na Primorskem in je absolventka znanstvenega magisterija. Poklicno pot je pričela na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer je zaposlena še danes na mestu diplomirane mesicinske sestre na kirurškem oddelku. Področje strokovnega dela obsega onkološko zdravstveno nego, s poudarkom na zdravstveni negi kirurškega bolnika. Poleg tega je aktivna tudi na različnih področjih, je članica izvršilniega odbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, članica izvršilnega odbora Sekcije medicinskih sester v managementu. Aktivna je tudi na Zbornici zdravstvene in babiške nege v različnih delovnih skupinah: članica Delovne skupine za pripravo Strategije razvoja zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2020. Aktivno sodeluje v pedagoškem procesu od leta 2007 kot mentorica študentom na kliničnih oddelkih. V času od 2008 do 2011 je bila predavateljica na Visoki šoli za zdravstvo Izola na področju zdravstvene nege kirurškega in onkološkega bolnika. Gordana Lokajner je na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sonosilka in predavateljica za predmet Zdravstvena nega kirurškega bolnika.


Curriculum Vitae

She graduated from the University of Ljubljana Faculty of Health Sciences in Ljubljana and obtained the title of registered nurse (RN). In 2006 she graduated from the Faculty of Organizational Sciences in Kranj. She began her career at the Oncology Institute Ljubljana, where she is still employed today as a registered nurse (RN). The field of professional work includes oncological nursing, emphasized in the nursing care of a surgical patient. In addition, she is also active in various fields, she is a member of the executive board and vice president of The Nurse and Midwifery Organisation of Ljubljana, a member of the management board of Nurses and Midwives Association of Slovenia. She was mentor to students in clinical departments. In the period from 2008 to 2011, she was a lecturer at the Faculty of Health Sciences in Izola in the field of nursing care for surgical and oncological patients. Gordana Lokajner is from 2012 a co-lecturer and lecturer at the Faculty of Health Angela Boškin for the subject Nursing of a Surgical Patient.


Bibliografija/COBISS