mag. Peter Markič, viš. pred.

Markič Peter Email: markic.5r@gmail.com
Govorilne ure: 30 minut pred začetkom vaj.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi (sonosilec)
Psihologija in komunikacija v zdrastvu (sonosilec)

Kratek življenjepis

Mag. Peter Markič je po osnovni izobrazbi je univerzitetni diplomirani psiholog. Leta 1997 je zaključil magistrski študij Komunikologije - smer tržno komuniciranje na Fakulteti za družbene vede in postal magister komunikologije. Šest let je bil zaposlen kot referent v kadrovski službi v Industriji bombažnih izdelkov Kranj. Trinajst let je predaval predmeta Psihologija in  Psihologijo prodaje in Komunikacijo pri trgovanju na različni srednjih šolah v Kranju. Med leti 1998 in 2011 je na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu predaval predmete Poslovno sporazumevanje in vodenje in Osebna komunikacija z gosti ter Poslovno komuniciranje v programu Računovodja. Za te predmete je napisal tudi učbenike. Od leta 2011 je zaposlen na Šoli za ravnatelje, kjer predava Teorije organizacij in vodenje ter vodi delavnice s področja kakovosti. Predava tudi na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. Kot predavatelj je vodil številne seminarje in delavnice s področja psihologije prodaje, poslovnih pogajanja, vodenja in komunikacije za različna podjetja in ustanove. Je tudi soavtor knjige »Poslovna pogajanja«. Je član republiške enote za psihološko pomoč udeležencem množičnih nesreč. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolski učitelj pri predmetu Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi na programu Zdravstvena nega in pri predmetu Psihologija in komunikacija v zdravstvu na programu Fizioterapija.


Curriculum Vitae

Peter Markič, MSc, graduated in psychology and in 1997 also finished postgraduate study of Communication science – marketing communication at Faculty of social sciences and acquired the title master of science. He was employed in personnel department in Industrija bombažnih izdelkov Kranj for six years. For 13 years he was a teacher of psychology, marketing psychology and communication at different secondary schools in Kranj. Between 1998 and 2011 he lectured at Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled. His field of lecturing were business communication and management, personal communication with guests and business communication in programme Accountant. He also wrote working materials for those subjects. From 2011 he has been employed at Šola za ravnatelje where he lectures. His subject field is Leadership and Motivation. He has also been lecturing at Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled. As a lecturer he has been leading numerous workshops in the field of  marketing psychology, negotiations, leading and communication for different  companies and institutions. He is co-author of the book »Poslovna pogajanja«. He is a member of state unit for psychological help in mass accidents. At the Faculty Angele Boškin he is a higher education teacher for the subject »Psychology and communication in health care« in programme Nursing care and for the subject »Psychology and communication in health care« in programme Physiotherapy.


Bibliografija/COBISS