Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm., spec. klinične farmacije, pred.

Mavsar Najdenov Brigita Email: brigita.mavsar-najdenov@sb-je.si

Kratek življenjepis

Brigita Mavsar Najdenov mag. farm. je specialistka klinične farmacije, zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice. Rodila se je leta 1966 in je mati dveh hčera, Jane in Nine. Osnovno šolo je zaključila leta 1980 v Kranjski Gori in leta 1984 maturirala na gimnaziji Jesenice. Po maturi se je vpisala na študij farmacije na tedanji Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, kjer je leta 1990 pod mentorstvom prof. dr. Jožice Marin in prof. dr. Ane Zlate Dragaš diplomirala z raziskavo Preskus prepustnosti nekaterih vrst medicinskih rokavic za bakterije in viruse. Delo je bilo leto kasneje objavljeno v reviji Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin. Po diplomi se je zaposlila lekarni Splošne bolnišnice Jesenice in v juniju 1991 opravila strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje. V lekarni Splošne bolnišnice Jesenice je opravljala dela na področju farmacevtske tehnologije – recepture galenskih in magistralnih zdravil s proizvodnjo infuzijskih raztopin, na področju kvalitativne in kvantitativne analitike kemijskih substanc, magistralnih ter galenskih zdravil ter na področju preskrbe bolnišnice z zdravili in medicinskimi pripomočki. Po letu 1997 se je usmerila na področje klinične farmacije. Že kot specializantka klinične farmacije je pričela z delom na oddelkih, s čimer je Splošna bolnišnica Jesenice postala ena prvih bolnišnic v Sloveniji s tovrstno dejavnostjo. Pri svojem delu se je pričela poglobljeno ukvarjati s farmakoterapijo okužb in smotrno rabo protimikrobnih zdravil. Specializacijo iz klinične farmacije je zaključila v letu 2006 z raziskavo Poraba protimikrobnih zdravil v Splošni bolnišnici Jesenice v odbdobju od 1998 do 2004. Delo je bilo leta 2007 objavljeno v Zdravniškem vestniku. V Splošni bolnišnici Jesenice vodi Komisijo za zdravila in Komisijo za antibiotike, je članica ožje skupine Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb in višja strokovno-raziskovalna asistentka Enote za raziskovalno dejavnost. Je članica Sekcije kliničnih farmacevtov pri Slovenskem Farmacevtskem društvu in sodelavka Sekcije za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu. Od leta 2007 dalje aktivno sodeluje s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani kot somentorica diplomantom. S strani Lekarniške zbornice Slovenije je imenovana za glavno in področno mentorico specializantom iz klinične farmacije. Izsledki raziskav diplomantov so bili predstavljeni na strokovnih simpozijih in objavljeni v Zdravniškem in Farmacevtskem vestniku. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je izvajalka predmeta Farmakologija.


Bibliografija/COBISS