Barbara Sfiligoj, dipl. babica, uč. vešč.

Sfiligoj Barbara Email: barbara.cadez@sb-je.si

Kratek življenjepis

Barbara Sfiligoj, rojena 10. 8. 1979, je po končani srednji zdravstveni šoli svoje izobraževanje nadaljevala na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana – smer Babištvo. Po končanem šolanju se je leta 2005 zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice, kot diplomirana babica na ginekološko porodniškem oddelku. Pri svojem delu je v okviru svojih kompetenc imela priložnost postati zelo avtonomna. Zadnja leta na oddelku vodi zdrave otročnice, vodi tečaj dojenja, sodeluje pri obravnavi in zdravstveni negi novorojenčka ter sodeluje na pediatričnem oddelku pri obravnavi in zdravstveni negi otroka. Pomaga pri razvijanju oddelčne dokumentacije, ter sodeluje pri različnih projektnih skupinah. Na področju zdravstvene nege se kontinuirano izobražuje, objavlja strokovne članke in sodeluje na strokovnih srečanjih. Kot mentorica študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v okviru kliničnega usposabljanja sodeluje že vrsto let.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega otroka in mladostnika.


Curriculum Vitae

Barbara Sfiligoj, born on August 10th 1979,  upgraded her secondary school nursing education at the Faculty of Health Sciences - Department of Midwifery. After finishing school, she started working at Jesenice General Hospital in 2005 as a graduate midwife in the Gynecology and Obstetrics Department. Within her professional competencies, she managed to develop a great deal of autonomy. In recent years, she has been leading the postpartum care of healthy mothers and the breastfeeding courses. She has also participated in treatment and nursing care of newborns, and in treatment and nursing care of children at the Pediatrics Department. She helps to develop departmental documentation, and takes part in various project groups. She continuously educates herself in the field of nursing, publishes professional articles and participates in professional meetings.

As a teacher of clinical skills she has been collaborating with the Faculty of Health Care Angela Boškin for many years. She contributes to the subject Nursing Care of Children and Adolescents.


Bibliografija/COBISS