KOLEGIJ DEKANA / DEKANJE

Posvetovalni organ dekana / dekanje je kolegij. Kolegij vodi dekan / dekanja in je sestavljen iz vodstva. Na seje kolegija Dekana so glede na dnevni red vabljeni še predstojniki oddelkov, predstojniki kateder, predstojniki inštitutov, predstojniki centrov, vodja knjižnice in vodje referatov.

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJE (KKE)

KKE obravnava poročila fakultete o spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti s področja zavoda kot celote, izobraževanja in raziskovanja, obravnava predloge sistemskih izboljšav na področju delovanja komisije, obravnava predlog kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti, predlaga spremembe aktov, ki urejajo področje delovanja komisije,  izvaja politiko kakovosti fakultete, vodi aktivnosti za razvoj kulture kakovosti in koordinira aktivnosti na področju kazalnikov kakovosti (spremljanje, razvoj novih kazalnikov). Do študijskega leta 2019/2020 je delovala tudi skupina za stalno izboljševanje kakovosti (SIK), katere delovne naloge in članstvo je bilo s tem študijskim letom integrirano v delovanje KKE.