Temeljna usmeritev Fakultete za zdravstvo Angele Boškin je kakovostno in mednarodno primerljivo izvajanje vseh dejavnosti na fakulteti. Strategija zagotavljanja kakovosti je osnovana na razvoju in stalni evalvaciji kurikuluma študijskih programov, ki jih fakulteta izvaja, ali jih bo razvijala v prihodnje, v vpeljavo in nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti na pedagoškem, raziskovalnem, razvojnem in na upravnem področju delovanja ter vpetosti v širši družbeni prostor. Pomembna je vpeljava novih sodobnih metod izobraževanja, sodelovanje s tujimi priznanimi univerzami in ustvarjanje mreže internacionalnih partnerskih institucij, skrb za kontinuirano izobraževanje in razvoj kakovosti v okviru opredeljenih procesov. Dimenzije zagotavljanja kakovosti so vpete v visoko šolstvo, saj je kakovost ključni element, ki se mora stalno razvijati, izpopolnjevati, nenehno izboljševati in razvijati v skladu s potrebami študentov, zaposlenih, ožje in širše družbene skupnosti.

Temeljno etično vodilo v okviru zagotavljanja kakovosti je usmerjeno v odgovornost za kakovostno delovanje temeljnih in podpornih procesov na fakulteti, pri čemer želimo upoštevati interese vseh deležnikov, ki na kakršen koli način vstopajo v delovanje z fakulteto in usmerjenost k vrednotam, ki so oblikovane na osnovi neodvisnosti, strokovnosti, zavezanosti k napredku, učinkovitosti, uspešnosti in na utrjevanju kulture nenehnega izboljševanja vseh procesov in postopkov dela.

Preko jasno oblikovane politike vodstva na fakulteti razvijamo in vzpostavljamo ustrezen sistem kazalnikov spremljanja in nenehnega izboljševanja kakovosti na osnovi veljavnih standardov in smernic v visokem šolstvu. Podpiramo dialog na področju akademske skupnosti, študentov, ožje in širše zainteresirane javnosti s ciljem vključenosti v oblikovanje posameznih postopkov v procesu zagotavljanja in nenehnega izboljševanja kakovosti. Sodelovanje temelji na odprtosti, odgovornosti, na strokovnih pristopih in na spoštovanju vsakega posameznika in strokovnih predlogov. Prizadevanja so usmerjena v to, da bodo organi in delovna telesa za zagotavljanje kakovosti skupaj z zaposlenimi na fakulteti oblikovali in udejanjali vizijo na področju kakovosti, saj se na fakulteti zavedamo, da je učinkovitost najvišja, kadar zaposleni razumejo vizijo in kadar se čutijo soavtorji vizije.