FZAB ima vzpostavljeno znanstveno, raziskovalno, razvojno in strokovno sodelovanje s slovenskimi visokošolskimi zavodi, inštituti, zdravstvenimi zavodi in drugimi organizacijami in strokovnimi združenji:


Partnerji FZAB preko ARRS projektov (V5-0444, V3-1048, P3-0360, L7-3653) so:
 

 • Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
 • Onkološki inštitut Ljubljana,
 • Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
 • Inštitut za varovanje zdravja RS,
 • Fakulteta za management Univerze na Primorskem,
 • Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
 • Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru,
 • Univerzitetni klinični center Maribor,
 • Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem,
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem,
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, 
 • Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.Strokovno in razvojno sodelovanje FZAB v RS:

 • FZAB je strokovno povezana z vsemi šolami, ki izvajajo programe na področju zdravstva preko dekanskega kolegija in preko sestankov kateder za zdravstveno nego;
 • FZAB je bila leta 2009 pobudnica in organizatorica 1. študentske konference na področju zdravstvenih ved;
 • FZAB od 2008 naprej vsako leto pripravlja mednarodno znanstveno konferenco, katere aktivni udeleženci so visokošolski učitelji šol na področju zdravstva, raziskovalci iz kliničnega okolja, predstavniki nacionalnega združenja idr;
 • FZAB ima mesto člana v Razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje;
 • FZAB ima mesto v organih Zbornice zdravstvene in babiške nege: članstvo v častnem razsodišču II. stopnje, članstvo v skupini za razvoj specializacij;
 • FZAB ima mesto v izvršnem odboru Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske;
 • FZAB je članica delovnih skupin Ministrstva za zdravje:
  > Delovna skupina za zagotavljanje in spremljanje uresničevanja »Akcijskega načrta in Državnega programa   paliativne oskrbe«;
  > Nacionalna skupina za »Strategijo razvoja zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2020«;
  > Delovna skupina za pripravo Strategije razvoja kadrov v zdravstvu – poglavje izobraževanje v RS, od 2011 naprej.
 • FZAB je članica delovne skupine na Inštitutu za varovanje zdravja za uskladitev metodoloških izhodišč za pripravo projekcije potreb po medicinskih sestrah RS, od 2011 naprej;
 • FZAB se strokovno in razvojno povezuje z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi na področju kliničnega usposabljanja mentorjev in povezovanja teoretičnega znanja s kliničnim usposabljanjem preko skupnih raziskovalnih projektov in projektov MIZŠ, ki jih delno financira Evropska unija, preko Evropskega socialnega sklada, šol za klinične mentorje, šol raziskovanja idr.;
 • Strokovno in razvojno sodelovanje v RS poteka preko Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.Drugo raziskovalno sodelovanje v RS:

FZAB se poleg projektov ARRS, MIZŠ, MZ preko študentov druge stopnje uspešno povezuje s kliničnimi okolji, saj morajo študenti izvesti aplikativni raziskovalni projekt v prvem letniku študija in kot magistrsko delo raziskavo na večjem vzorcu. Pri tem se sledi cilju, da se magistrska raziskava umesti v razvojne prioritete zdravstvenega zavoda, iz katerega študent izhaja.  Rezultati tovrstnega sodelovanja so zelo spodbudni in pomagajo pri uvajanju sprememb v kliničnem okolju. Tako je bilo na 3. mednarodni znanstveni konferenci FZAB v 2010 predstavljenih in objavljenih 8 znanstvenih prispevkov študentk iz kliničnih okolij, na 4. mednarodni znanstveni konferenci v 2011 več kot 10, na 5. mednarodni znanstveni konferenci v 2012 9 ter na 6. mednarodni znanstveni konferenci v 2013 5 znanstvenih prispevkov študentk iz kliničnih okolij. 

Objave študentov druge stopnje