Objave v letu 2020
ŽVIKART, Alenka. Etična načela in stališča medicinskih sester pri odločanju o prekinitvah aktivnega zdravljenja pri brezupno bolnih v pediatričnih intenzivnih enotah : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [A. Žvikart], 2019. 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024356910]

STRGAR RAVNIK, Mojca. Nurse shortage and how to retain them in Slovenian general hospitals = Pomanjkanje medicinskih sester in načini, kako jih zadržati v slovenskih splošnih bolnišnicah. Jesenice: [M. Strgar Ravnik], 2020. 18 str., tabele. [COBISS.SI-ID 15599107]

BAHUN, Mateja. Predictors of missed nursing care in Slovenia hospitals = Napovedni dejavniki neizvedene zdravstvene nege v slovenskih bolnišnicah. Jesenice: [M. Bahun], 2020. 32 f., tabele. [COBISS.SI-ID 15596803]

SPROGAR, Živa. Promocija zdravja in spanje medicinskih sester v urgentni dejavnosti UKC Ljubljana : eksplorativna raziskava = Health promotion and sleep among nurses at the emergency department of UKC Ljubljana : exploratory research. Ljubljana: [Ž. Sprogar], 2020. 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37388803]

VIDMAR, Aljaž. Izkušnje medicinske sestre pri izvajanju posebnega varovalnega ukrepa : fizično oviranje s pasovi. Ljubljana: [A. Vidmar], 2020. [21] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37380867]

ROŽMAN, Mateja. Izkušnje in stališča medicinskih sester pri zdravstveni obravnavi brezdomcev = Experience and positions of nurses in health care of the homeless : raziskovalni načrt. Jesenice: [M. Rožman], 2020. 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35473667]

KORADE, Eva. Doživljanje stresa na delovnem mestu pri medicinskih sestrah = Experiencing stress at workplace in nursing staff : raziskovalni načrt. Ljubljana: [E. Korade], 2020. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35481603]

CERAR, Vanda. Ocena in prepoznava depresije v socialnovarstvenih zavodih. Ljubljana: [V. Cerar], 2020. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37392899]

GAŠPERIN, Nina. Učinkovitost programov telesne dejavnosti za zdravljenje debelosti pri otrocih na primarni ravni zdravstvenega varstva = The effectiveness of physical activity programs for treating obesity in children at the primary health care : visokošolski študijski program druge stopnje Promocija zdravja : raziskovalni načrt. Ljubljana: [N. Gašperin], 2020. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38727939]

BRUS, Karin. Ozaveščanje moških o možnostih razvoja depresije pri očetih po porodu partneric : visokošolski študijski program druge stopnje Promocija zdravja : raziskovalni načrt. Ljubljana: [K. Brus], 2020. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39553795]

MUTTER, Martina. Izpostavljenost predšolskih otrok digitalnim tehnologijam : visokošolski študijski program druge stopnje Promocija zdravja : raziskovalni načrt. Ljubljana: [M. Mutter], 2020. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39542787]

ŠENK, Patricia. Varnost pacienta in preprečevanje napak v zdravstveni negi = Patient safety and preventing errors in nursing : visokošolski študijski program druge stopnje Zdravstvena nega : raziskovalni načrt. Ljubljana: [P.Šenk], 2020. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39486979]

ZIHERL, Gregor. Pomoč drugi žrtvi ob nastanku varnostnih odklonov na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik - eksplorativna raziskava = Support to a second victim of an adverse event on University clinic of respiratory and allergic diseases Golnik - exploratory research : visokošolski študijski program druge stopnje Zdravstvena nega: raziskovalni načrt. Kranj: [G. Ziherl], 2020. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39567875]

Objave v letu 2019
JAGODIC, Danielle. Dejavniki, ki so povezani z odločitvijo študentov fizioterapije za delo s starejšimi = Factors related to physical therapy students' intentions to work with older people : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [D. Jagodic], 2019. 69 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024301614]

BENEDIČIČ KATONA, Ditka. Prepoznavanje kritičnih točk pri izvedbi neinvazivne mehanske ventilacije : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Benedičič Katona], 2019. 19 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024354094]

GIANINI, Ana. Povezava med uporabo hibridnega dovajanja inzulina in boljšo presnovno urejenostjo otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 = Connection between the use of hibrid insulin delivery and better metabolic control of children and adolescents with type 1 diabetes : raziskovalni projekt študijskega programa tretje stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede. Ljubljana: [A. Gianini], 2019. 16 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024315438]

SKUMAVEC, Urša, BOŠTJANČIČ, Tjaša. Življenjski slog medicinskih sester glede na stopnjo izobrazbe v Zdravstvenem domu Ljubljana = Lifestyle of nurses according to the level of education in Community health centre Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [U. Skumavec, T. Boštjančič], 2019. 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024315694]

MIHEVC, Špela. Pomen uporabe metode montessori za zaposlene, ki delajo s starejšimi in osebami z demenco v domu starejših = The importance of using the Montessori method for caregivers working with elderly people and people with dementia in the elderly home : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [Š. Mihevc], 2019. 35 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024292654]

ŽAGAR, Kristina. Povezanost socialne opore in bolečinske samoučinkovitosti pri bolnikih z mišično skeletno bolečino : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [K. Žagar], 2019. 26 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024315950]

ŽARGI, Mojca. Odnos učencev 7. in 8. razreda osnovne šole do sladkih živil : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [M. Žargi], 2019. [30] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024316206]

POZVEK, Maja. Spoprijemanje zaposlenih z umiranjem in smrtjo stanovalcev v domu za starejše Viharnik - študija primera : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Pozvek], 2019. 23 f., [6] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024316462]
 
PRISTOV, Zorica. Higiena rok zdravstvenih delavcev na primarni ravni zdravstvenega varstva : raziskovalni projekt študijskega programa tretje stopnje Doktorski študij zdravstvene vede. Ljubljana: [Z. Pristov], 2019. 18 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024305198]

PEČELIN, Saša. Kakovost življenja pacientov zdravljenih s hemodializo v dializnem centru Bolnišnice Sežana = Quality of life hemodialysis patients in the dialysis center of Hospital Sežana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [S. Pečelin], 2019. 34 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024305710]

PODERGAJS, Katja. Odnos staršev do uporabe digitalnih medijev v predšolskem obdobju otroka = The parents relationship of the use of digital media in the pre-school children : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [K. Podergajs], 2019. 25 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024303918]

HATZE, Rok. Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabe lestvice odkrite agresije in Brøset lestvice nasilnega vedenja v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [R. Hatze], 2019. 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024305454]

ĆORALIĆ, Sabina. Ozaveščenost staršev o primerni obutvi otrok : pilotna raziskava = Parental awareness of the suitable shoes for their kids : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [S. Ćoralić], 2019. 20 str., [2] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024304942]

TOMŠIČ, Mateja. Pogostost uporabe ultrazvoka pri pacientih z oteženim žilnim dostopom = Frequency of use of ultrasound in patients with difficult venous access : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Tomšič], 2019. 45 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024301870]

NEMEČEK, Esmeralda. Pomen vitamina B12 za zdravje in posledice pomanjkanja med nosečnostjo = The importance of vitamin B12 for health and consequences of deficiency during pregnancy : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [E. Nemeček], 2019. 31 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024303662]

GOSTIŠA MRAK, Vlasta. Povezanost med telesno dejavnostjo, izbiro maščob v prehrani in vrednostmi HDL holesterola v krvi pri zaposlenih v Zdravstvenem domu Idrija = Correlation between physical activity, the selection of fat in nutrition and the values of HDL cholesterol in the blood of employees of the Health centre Idrija : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [V. Gostiša Mrak], 2019. 40 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024302894]
 
PIREC, Darja. Povezava med življenjskim slogom, načinom opravljanja poklica in bolečino v zgornjem ali spodnjem delu hrbta med zaposlenimi v Osnovnem zdravstvu Gorenjske = The corelation between the style of living, the way we do our job and the upper and lower back pain of the employees of Osnovno zdravstvo Gorenjske : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [D. Pirec], 2019. 33 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024304174]

MATOH, Monika. Poznavanje dejavnikov tveganja za srčni infarkt med laično populacijo = Knowledge of the risk factors for myocardial infarction amongst lay population : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Matoh], 2019. 40 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024305966]

BUZADŽIĆ HEDL, Edina, PETAČ, Pia. Precepljenost medicinskih sester proti gripi v priložnostno izbranih delovnih okoljih : pilotna raziskava = Flu over-vaccination of nurses in casually collected work environments : pilot study : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [E. Buzadžić Hedl, P. Petač], 2019. 40 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024303406]

PIKŠ, Stanka. Preprečevanje padcev pri pacientih, s pomočjo kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege in ocene tveganja za padec v psihiatriji : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [S. Pikš], 2019. 23 f., [2] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024306222]

ROBIČ, Gregor. Prosocialno vedenje mladostnikov vključenih v različne mladinske organizacije v primerjavi z vrstniki = Prosocial behavior of adolescents included in different youth organizations, in comparison with peers : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [G. Robič], 2019. 23 f., [1] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024303150]

BLAŽEVIĆ, Barbara. Razširjenost in odnos do kajenja med medicinskimi sestrami : pilotna raziskava : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [B. Blažević], 2019. 28 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024304430]

BUČAR, Medeja. Stališča zaposlenih v ambulantah družinske medicine do promocijskih aktivnosti v Zdravstveno vzgojnem centru Grosuplje = Viewpoints of primary health care proffesionals on health promotion programs in Health promotion centre Grosuplje : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [M. Bučar], 2019. 34 f., [8] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024302638]

ŽAKELJ, Nataša, KOROŠEC, Mirijam. Zadovoljstvo novo zaposlenih diplomiranih medicinskih sester pri delu na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Žakelj, M. Korošec], 2019. 61 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024302126]

TUTA, Luka. Znanje sodelujočih pri operativnem posegu o kirurškem umivanju in razkuževanju rok in primerjava z nacionalnimi protokoli : opisna študija primera organizacijske enote : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [L. Tuta], 2019. 34 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024304686]

AVDIĆ, Diana. Življenjski slog in stališča študentov zdravstvene nege do diplomiranih medicinskih sester kot predstavnic vzora za zdravje = Life style and relations of nursing students to nurses (BSc) like a role model of health : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [D. Avdić], 2019. Str. 53, tabele. [COBISS.SI-ID 1024302382]Objave v letu 2018

SKOK, Meta. Importance of information technology use on patient outcome in chronic condition management : scoping review = Pomen uporabe informacijskih tehnologij za rezultate obvladovanja kroničnih bolezni : pregled obsega in področja dosegljive literature : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede. Jesenice: [M. Berk Skok], 2018. 19 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024265262]

MIKULETIČ, Samanta. Informacijska varnostna kultura v zdravstvu : tematska integrativna analiza pregleda literature = Information security culture in healthcare : a thematic synthesis of literature review : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede. Jesenice: [S. Mikuletič], 2018. 32 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024265774]

ROJKO, Franc. Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu s poudarkom na zobozdravstvu : tematska integrativna analiza pregleda literature = Interpocal cooperation in healthcare with an emphasis on dentistry : a thematic synthesis of literature review : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede. Ljubljana: [F. Rojko], 2018. 16 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024265518]

HOČEVAR POSAVEC, Bojana. Pomen med poklicnega sodelovanja za kakovost in varnost zdravstvene obravnave : pripovedna integrativna analiza literature = The importance of inter-professional collaboration for the quality and safety of healthcare : a narrative intergrative litertaure review : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede. Jesenice: [B. Hočevar Posavec], 2018. 19 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024269358]

SLAPŠAK, Alenka. Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah : pilotna raziskava : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Slapšak], 2018. 26 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024264238]Objave v letu 2017


TAVČAR, David, MUSIĆ, Denis. Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Tavčar, D. Mušič], 2017 [COBISS.SI-ID 1024221742]

OBLAK, Tina. Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni nego do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [T. Oblak], 2017 [COBISS.SI-ID 1024221486]

ARNEŽ, Maruša, BADIĆ, Nina. Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [M. Arnež, N: Badić], 2017 [COBISS.SI-ID 1024220974]

KOŠEC, Alma, CIMBOLA, Klaudija. Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [A. Košec, K. Cimbola], 2017 [COBISS.SI-ID 1024223534]

ŠULER, Jerneja. Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [J. Šuler], 2017 [COBISS.SI-ID 1024224814]

ZUPANC, Katja, ČESEN, Karmen. Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programa Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [K. Zupanc, K. Česen], 2017 [COBISS.SI-ID 1024224046]

KUČAN, Marko. Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Kučan], 2017 [COBISS.SI-ID 1024221230]

MIKEZ, Nataša, LEVIČNIK, Nežka. Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Mikez, N. Levičnik], 2017 [COBISS.SI-ID 1024220718]

HEDŽIĆ, Lejla. Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [L. Hedžić], 2017 [COBISS.SI-ID 1024221998]

BLATNIK, Brigita, JERMAN GRAŠIČ, Nataša. Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [B. Blatnik, N. Jerman Grašič], 2017 [COBISS.SI-ID 1024224302]

GODEC, Barbara. Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [B. Godec], 2017 [COBISS.SI-ID 1024222510]

FILIPIČ, Jerneja, DEŽMAN ZMERZLIKAR, Barbara. Uspešnost zdravstvenovzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [J. Filipič, B. D. Zmerzlikar], 2017 [COBISS.SI-ID 1024223790]

AMETI, Merima. Varnost zaposlenih v psihiatrični zdravstveni negi - vrste in oblike nasilnega vedenja do zaposlenih v zdravstveni negi : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Ameti], 2017 [COBISS.SI-ID 1024223278]

ARNEJŠEK, Lev, KASUMOVIĆ, Benjamina. Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [L. Arnejšek, B. Kasumovič], 2017 [COBISS.SI-ID 1024224558]


Objave v letu 2016

ISTENIČ, Ana. Zdravljenje raka materničnega vratu z brahiradioterapijo: doživljanje žensk = Brachyradiotherapy for cervical cancer: experience of women: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Istenič], 2016. [COBISS.SI-ID 1024183342]

DEMŠAR, Andreja, LALJEK, Darko. Dejavniki, ki so povezani s stresom pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Pediatrični kliniki Ljubljana = Factors associated with stress among nurses and medical tehnicians at University Childrens Hospital: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Demšar]: [D. Laljek], 2016. [COBISS.SI-ID 1024183086]

HROVAT, Nina, TOMAŽEVIČ, Simona. Vprašanje stigme o duševni bolezni med srednješolci dveh srednjih šol v gorenjski regiji = The question about stigma of mental illness among high school students in two high schools in the Gorenjska region: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Hrovat]: [S. Tomaževič], 2016. [COBISS.SI-ID 1024182830]

LAVTIŽAR, Jana, SIVEC, Gordana. Doslednost razkuževanja rok po metodi 5. trenutkov za higieno rok v Splošni bolnišnici Jesenice: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. Lavtižar]: [G. Sivec], 2016. [COBISS.SI-ID 1024184110]

ČAUŠEVIĆ, Majda. Uporaba nefarmakoloških metod za lajšanje bolečine pri bolnikih obolelih z rakom: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Čaušević], 2016. [COBISS.SI-ID 1024183598]

ILIEVSKI, Adrijana. Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Ilievski], 2016 [COBISS.SI-ID 1024222766]

KRNEL, Tilen Tej. Izkušnje drugače spolno usmerjenih z zdravstvenim sistemom : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [T. T. Krnel], 2016 [COBISS.SI-ID 1024223022]


Objave v letu 2015

BOLE, Urban. Dejavniki tveganja za padec pacientov na področju duševnega zdravja = Risk factors for falls of patients in mental health: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [U. Bole], 2015. [COBISS.SI-ID 1024183854]

NOVAK, Anja, ZALOŽNIK, Anja
. Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice = Nurse satisfaction with clinical mentoring in General Hospital Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. - Jesenice : [A. Novak, A. Založnik], 2015. [COBISS.SI-ID 1024132142 ]

POGAČNIK, Nina, POGAČNIK, Matej. Razumevanje kategorizacije pacientov pri medicinskih sestrah : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice : [N. Pogačnik, M. Pogačnik], 2015.[COBISS.SI-ID 1024131886]

EMEĐI, Dragica.
Kazalniki kakovosti pri ohranjanju integritete kože pacienta in razjeda zaradi pritiska - metasinteza pregleda : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Emeđi], 2015. 47 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024123438]

ŠPENDL, Joland Barbara, RAŠIĆ, Jure
. Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. B. Špendl, J. Rašić], 2015. 39 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024125230]

TRAKO, Kemila. Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [K. Trako], 2015. 43 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124974]

MALI, Brigita, MOČNIK, Lara. Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča = Nurse's view on medication errors in University Rehabilitation Institute - Soča : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [B. Mali, L. Močnik], 2015. 33 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124718]

SKUHALA, Robert. Pomen izobraževanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [R. Skuhala], 2015. 36 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024125486]

CVETEŽAR, Irena Špela. Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini : pilotna raziskava : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [I. Š. Cvetežar], 2015. 33 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124462]

DENŽIČ, Mateja, GRIL, Sabina. Stališča medicinskih sester o elektronskem dokumentiranju v Splošni bolnišnici Jesenice = Nurses' opinion on the electronic documentation in General Hospital Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Denžič, S. Gril], 2015. 26 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024123694]

ŠTALC, Barbara. Znanje in poznavanje uporabe avtoinjektorja adrenalina pri pacientih po anafilaktični reakciji zaradi pika žuželke : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega / Barbka Štalc. - Jesenice : [B. Štalc], 2015 [COBISS.SI-ID 1024232238 ].

Objave v letu 2014

FAJFAR, Jana. Razumevanje vloge referenčnih ambulant družinske medicine pri vključevanju v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. Fajfar], 2014. 38 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124206]

VOVK, Andreja. Zadovoljstvo na delovnem mestu in kakovost zdravstvene in babiške nege na vzorcu medicinskih sester in babic z Ginekološke klinike v Ljubljani : visokošolski strokovni študijski program druge stopnje Zdravstvena nega : naziv študijskega predmeta: Na dokazih podprta praksa zdravstvene nege : raziskovalni projekt / Andreja Vovk. - Ljubljana : [A. Vovk], 2014. [COBISS.SI-ID 1024102702]

BAJDA, Nuša. Poznavanje in razumevanje paliativne oskrbe pri zdravi populaciji : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje "zdravstvena nega" / Nuša Bajda. - Jesenice : [N. Bajda], 2014. [COBISS.SI-ID 79805185 ]

POGAČNIK, Manca. Izkušnje pacientov z vodenjem akutne pooperativne bolečine na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega / Manca Pogačnik. - Jesenice : [M. Pogačnik], 2014 [COBISS.SI-ID 1024105774 ]

MIMIĆ, Alenka. Zadovoljstvo svojcev s paliativno obravnavo družinskega člana na paliativni enoti Klinike Golnik : raziskovalni projekt visokošolskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega / Alenka Mimić. - Jesenice : [A. Mimić], 2014. [COBISS.SI-ID 1024105518]
 

Objave v letu 2013

GIANINI, Ana. Ocena poznavanja vodenja sladkorne bolezni ob razširjeni letni kontroli pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 : študijski program 2. stopnje "zdravstvena nega", naziv študijskega predmeta "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice: [A. Gianini], 2013. [COBISS.SI-ID 74801409]

ŽITNIK ŠIRCELJ, Metka. Vloga diplomirane medicinske sestre na odnos in razumevanje bolezni pri novo odkritih bolnikih s KOPB v referenčni ambulanti : študijski program 2. stopnje "zdravstvena nega", naziv študijskega predmeta "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Grosuplje: [M. Žitnik Šircelj], 2013. [COBISS.SI-ID 74801153]

TRČEK, Marija. Izkušnje starostnikov s padci : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje »Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice : [M. Trček], 2013. [COBISS.SI-ID 74390529]


Objave v letu 2012


ZUPANC, Breda.  Potrebe po znanju o paliativni oskrbi v domovih za starejše občane in na kliničnem oddelku za travmatologijo UKC Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega študijskega programa 2. stopnje "Zdravstvena nega" : na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi.- Jesenice : [B. Zupanc], 2012. [COBISS.SI-ID 73010689]

GORJUP POŽENEL, Darja. Ustrezna prehranjenost starostnikov v domski oskrbi kot izziv sodobni zdravstveni negi : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice: [D. Gorjup], 2012.  [COBISS.SI-ID 71717377]

PERUŠEK, Anica. Komunikacija in kakovost odnosov med medicinsko sestro in starejšimi ljudmi v patronažnem varstvu : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice: [A. Perušek], 2012. [COBISS.SI-ID 70960897]

BOŽIĆ, Josip. Pomen informiranosti pacienta s pooperativno bolečino pri uporabi kontinuirane epiduralne analgezije : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Ljubljana: [J. Božić], 2012. [COBISS.SI-ID 70972161]


Objave v letu 2011

MEDVEŠEK Zakojč, Vesna: Kakovost dokumentiranja perifernega venskega kanala : raziskovalni projekt. Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67959809]

PIRNAT, Jožica: Vpliv interneta na mlade in vzgoja za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu : raziskovalni projekt. Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67958273]

KURALT, Nataša: Pravice otrok v bolnišnici - osnova za dobro sodelovanje med otrokom, starši in medicinsko sestro. Ljubljana; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 68081665]

BLAZINŠEK, Urška: Učinkovita komunikacija diplomiranih in srednjih medicinskih sester z dementnim pacientom v psihiatričnih bolnišnicah : raziskovalni projekt. Ljubljana; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 68081921]

AHAČIČ, Maruša: Stopnja znanja diplomiranih medicinskih sester o vodenju pacienta na trajnem zdravljenju s kisikom na domu in mnenje pacientov o izvajanju zdravstvene vzgoje diplomiranih medicinskih sester na oddelku : raziskovalni projekt. - Tržič ; Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67784193]

ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea: Ocena poteka zdravstvene vzgoje pri pacientih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo zaradi preobčutljivosti na pike kožekrilcev in priložnosti za izboljšave : raziskovalni projekt. - Kamnik ; Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67784449]

STROJAN, Nataša: Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi : raziskovalni projekt. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67783937]


Objave v letu 2010


BAHUN, Mateja. Medsebojna pomoč med pacienti s sladkorno boleznijo tip 2 v društvih diabetikov na Gorenjskem : raziskovalni projekt. Ljubljana: [M. Bahun], 2010. [COBISS.SI-ID 65410561]

ŽELEZNJAK, Vladka. Dostopni časi do pacientov z urgentnimi stanji v nujni medicinski pomoči Kočevje : raziskovalni projekt. Kočevje : [V. Železnjak], 2010. [COBISS.SI-ID 65410305]

ANDERLE, Darja.  Motivacijski dejavniki pri vključevanju v CINDI delavnice : raziskovalni projekt.  Ljubljana : [D. Anderle], 2010. [COBISS.SI-ID 65410049]

MEDJEDOVIĆ, Sabina. Medpoklicno sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki na Onkološkem inštitutu v kirurški enoti : raziskovalni projekt. Ljubljana : [S. Medjedovič], 2010. [COBISS.SI-ID 65409793]

MAČEK, Bernarda. Dejavniki, ki vplivajo na socialno integracijo starostnika v domačem okolju : raziskovalni projekt. Ljubljana : [B. Maček], 2010. [COBISS.SI-ID 65409537]

SMODIŠ, Marta. Odnos medicinske sestre do opravljanja del in nalog, ki sodijo v pristojnost zdravnika : raziskovalni projekt.  Jesenice : [M. Smodiš], 2010. [COBISS.SI-ID 9019293]

VRAŽIČ, Zvezdana. Vloga družinskih determinant na gibalne in prehranjevalne navade otrok in mladostnikov s preveliko telesno težo : raziskovalni projekt. - Maribor : [Z. Vražič], 2010. [COBISS.SI-ID 9010589]

ŠKRBINA, Vanja. Življenjski slog medicinskih sester, ki opravljajo večizmensko in enoizmensko delo na Onkološkem inštitutu : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [V. Škrbina], 2010. [COBISS.SI-ID 9010333]

PIVAČ, Sanela. Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost študentov pri študijskem procesu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice : raziskovalni projekt. - Jesenice : [S. Pivač], 2010. [COBISS.SI-ID 9010077]

NJENJIĆ, Gordana. Zdrava nosečnica - koncept kontinuirane skrbi kot izziv za slovenske babice : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [G. Njenjić], 2010. [COBISS.SI-ID 9009821]

TORKAR, Tanja. Zdrave šole na Gorenjskem - perspektiva vodij šolskih timov : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [T. Torkar], 2010. [COBISS.SI-ID 9002141]

KALENDER Smajlovič, Sedina. Stališča medicinskih sester do zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Jesenice : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [S. Kalender Smajlović], 2010. [COBISS.SI-ID 9001885]

PETKOVŠEK Gregorin, Romana. Fantomski občutek/bolečina kot dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja pacientov po amputaciji spodnjega uda : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [R. Petkovšek-Gregorin], 2010. [COBISS.SI-ID 9001373]